ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ρύθμιση οφειλών

Post Date: 27/06/2019

ΠΑΡΑΤΑΣΗ προθεσμίας υποβολής αιτήσεων διακανονισμού οφειλών έως 31/12/2019.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αρχική ανακοίνωση που ακολουθεί.

27 Ιουνίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις», ανακοινώνει τη ρύθμιση οφειλών που έχουν βεβαιωθεί ή  θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν.4611/2019, ήτοι έως και 16.07.2019.

Στον ανωτέρω Νόμο ορίζεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του Ν. 4611/2019, δηλ. έως 16.09.2019 (άρθρο 111 Ν. 4611/2019).

Συγκεκριμένα:

Α. Στη ρύθμιση του Ν. 4611/2019 υπάγονται οι οφειλές προς τους δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή που θα βεβαιωθούν έως και δύο (2) μήνες από την έναρξη ισχύος αυτού, ήτοι έως και 16.07.2019.

Β. Οι οφειλές δύνανται να καταβληθούν εφάπαξ ή σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις (πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων) με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.

Γ. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Δ. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

Καλούνται οι πολίτες όπως προσέλθουν στην Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. για ρύθμιση των οφειλών διότι με το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας 16-09-2019 δηλαδή της προθεσμίας υποβολής αίτησης για ένταξη στην ρύθμιση βάσει του Ν.4611/2019, η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. θα προχωρήσει στην λήψη των προβλεπόμενων από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρων για την είσπραξη αυτών.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία των δύο καταστημάτων της Δ.Ε.Υ.ΑΤΗ.Λ, α) Ερμού 28 & Πλειώνη, Λαύριο και β) Όθωνος & Μπουμπουλίνας, Κερατέα.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ