Ένταξη σε Κοινωνικό Τιμολόγιο

Προϋποθέσεις ένταξης:

Για την ένταξη στα τιμολόγια των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με μείωση 50%, στην κατηγορία χρέωσης σπιτιών (οικιακή κατανάλωση), οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

 1. Άποροι
 2. Τρίτεκνες οικογένειες (εφόσον εξομοιώνονται με τις πολύτεκνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3454/ 2006) με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000,00 ευρώ.
 3. Πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000,00 ευρώ.
 4. Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα μέλη με εισόδημα έως 15.000,00 ευρώ.
 5. Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 100% και εισόδημα έως 20.000,00 ευρώ.

Προκειμένου να μην παρατηρούνται φαινόμενα, να έχουν ευνοϊκό τιμολόγιο, οικογένειες, οι οποίες δεν ανήκουν πλέον σε ευπαθείς ομάδες (π.χ. πολύτεκνοι, οι οποίοι όμως δεν έχουν πλέον προστατευόμενα μέλη, λόγω ενηλικίωσης των παιδιών, ή να εκδίδονται λογαριασμοί με τιμολόγιο ΑΜΕΑ, ή να έχει χάσει το ποσοστό αναπηρίας και ο υπόχρεος να μην είναι πλέον εν ζωή) όλοι οι δημότες, οι οποίοι είναι ήδη ενταγμένοι στα τιμολόγια των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά τους έως 30.04 εκάστου έτους, αλλιώς θα απενταχθούν αυτόματα.

Δικαιολογητικά ένταξης:

 1. Αίτηση του δικαιούχου, στην οποία θα αναφέρονται και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει συνημμένα
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Βεβαίωση κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου Λαυρεωτικής περί ανάγκη χρήσης του μειωμένου τιμολογίου
 4. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι δημότες ή να έχουν την κύρια κατοικία τους στο Δήμο Λαυρεωτικής προσκομίζοντας βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 5. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει θα κοινοποιηθεί άμεσα στη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. Σε περίπτωση μη κοινοποίησης, η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ θα καταλογίσει την οφειλή της τελευταίας πενταετίας, με τα ανάλογα πρόστιμα στον κατά περίπτωση ωφελούμενο
 1. Αίτηση του δικαιούχου, στην οποία θα αναφέρονται και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει συνημμένα
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Να είναι γονείς τεσσάρων (4) προστατευμένων τέκνων ή τριών για τις τρίτεκνες ή ενός τέκνου για τις μογονεϊκές τουλάχιστον.
 4. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι δημότες ή να έχουν την κύρια κατοικία τους στο Δήμο Λαυρεωτικής, βάση της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) ή πρόσφατου εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος ή ένορκης βεβαίωσης (σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης) ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο Λαυρεωτικής.
 5. Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού της ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου του αιτούντος ή μέλους της οικογενείας του.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 7. Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΑΣΠΕ (Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος).
 8. Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης) ή αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη Δ.Ο.Υ. μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης)
 9. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει θα κοινοποιηθεί άμεσα στη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. Σε περίπτωση μη κοινοποίησης, η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ θα καταλογίσει την οφειλή της τελευταίας πενταετίας, με τα ανάλογα πρόστιμα στον κατά περίπτωση ωφελούμενο
 1. Αίτηση του δικαιούχου, στην οποία θα αναφέρονται και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει συνημμένα.
 2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Αντίγραφο της απόφασης ΚΕΠΑ σε ισχύ που κρίνει για το ποσοστό αναπηρίας.
 4. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι δημότες ή να έχουν την κύρια κατοικία τους στο Δήμο Λαυρεωτικής, βάση της τελευταίας φορολογικής δήλωσης (έντυπο Ε1) ή πρόσφατου εκκαθαριστικού φορολογίας εισοδήματος ή ένορκης βεβαίωσης (σε περίπτωση μη υποβολής φορολογικής δήλωσης) ή βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο Λαυρεωτικής.
 5. Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού της ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου του αιτούντος ή μέλους της οικογενείας του.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης) ή αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη Δ.Ο.Υ. μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης).
 8. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου στην οποία θα δηλώνεται ότι οποιαδήποτε αλλαγή προκύψει θα κοινοποιηθεί άμεσα στη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. Σε περίπτωση μη κοινοποίησης, η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ θα καταλογίσει την οφειλή της τελευταίας πενταετίας, με τα ανάλογα πρόστιμα στον κατά περίπτωση ωφελούμενο.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να επικαιροποιούν το ότι εξακολουθούν να ανήκουν σε ευπαθή κοινωνική ομάδα μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.