Προκηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την “Προμήθεια απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης για ένα έτος”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης για ένα έτος”.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 28/04/2024, ημέρα Κυριακή […]

περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την “Προμήθεια απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης για ένα έτος”

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης για ένα έτος”.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 08/04/2024, ημέρα Δευτέρα […]

περισσότερα...

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΝΤΑΞΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

—————————————————–
Nέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:00.
—————————————————–
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ […]

περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ 1 + 1 ΕΤΟΣ»

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ 1 + 1 ΕΤΟΣ».
Ειδικότερα, στο αντικείμενο περιλαμβάνονται:

Η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων – βοθρολυμάτων (Κερατέας – Λαυρίου) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη κατασκευής τους, ώστε να επιτυγχάνεται η ποιότητα εκροής που προδιαγράφεται από τους ισχύοντες για τα έργα κανονισμούς και περιβαλλοντικούς όρους.
Η τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού και οι εργασίες των επισκευών συνήθων […]

περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ. 5720Ημ/νια: 31/10/2022
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης για ένα έτος”.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη […]

περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 75.856 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη Λαύριο – 195 00
Τεχνική Υπηρεσία Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ
Αρ. Πρωτ. 2543
Ημ/νια: 14/07/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 75.856 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ».
Προϋπολογισμός μελέτης: 36.410,88 €
Φ.Π.Α 24 %: 8.738,61 €
Σύνολο: 45.149,49 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στις 29 – 07 – 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 […]

περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ “Προμήθεια απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης για ένα έτος”

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Αρ. Πρωτ. 1690
Ημ/νια: 20/05/2021
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης για ένα έτος”.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη […]

περισσότερα...

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

Λαύριο 15-10-2020
Αρ. Πρωτ. 3514
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
διακηρύσσει
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»
Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 6.981.005,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., με τη δαπάνη των εργασιών: 5.135.500,00€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ε.Ο. (18%) : 924.390,00€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (9%) […]

περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ 2 + 1 ΕΤΟΣ»

Παροχή διευκρινίσεων_Διαγωνισμός 99017_signedΛαύριο 24-09-2020
Αρ. Πρωτ. 3265
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ 2 + 1 ΕΤΟΣ», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής.
Προϋπολογισμός μελέτης (για δύο έτη): 1.140.000,00 €
Φ.Π.Α 24 %: […]

περισσότερα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για “Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για 91.600 αποστολές λογαριασμών”

Λαύριο 27-05-2020
Αρ. Πρωτ. 1678
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 91.600 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ».

Προϋπολογισμός μελέτης: 43.968,00 €
Φ.Π.Α 24 %: 10.552,32 €
Σύνολο: 54.520,32 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στις 11 – 06 – 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά […]

περισσότερα...

Προμήθεια απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2020

Αρ. Πρωτ. 1353
Ημ/νια: 30/04/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
O Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2020”.
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 25/05/2020, […]

περισσότερα...

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για “Μίσθωση μηχανήματος έργου για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑΤΗΛ”

Αρ. Πρωτ. 1328
Ημ/νια: 27/04/2020
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την: “Μίσθωση μηχανήματος έργου για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑΤΗΛ” με κωδικό CPV: 45520000-8 (Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή).
Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΔΕΥΑΤΗΛ στο Λαύριο (οδός Ερμού 28 & […]

περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.A.ΤΗ.Λ.) προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ επιλογή του αναδόχου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με προϋπολογισμό 3.233.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α) / 4.008.920,00 € (με Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από εργασίες που ανήκουν στην κατηγορία:
Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης.
CPV: 45231300-8 NUTS: EL […]

περισσότερα...

Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε επιλεγμένες ζώνες των εσωτερικών δικτύων υδροδότησης της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στο Δήμο Λαυρεωτικής

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (ΔΕΥΑΤΗΛ) προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε επιλεγμένες ζώνες των εσωτερικών δικτύων υδροδότησης της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στο Δήμο Λαυρεωτικής» προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη […]

περισσότερα...

Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στη δημοτική ενότητα Λαυρίου για το έτος 2019

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, (σφραγισμένες προσφορές), για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στη δημοτική ενότητα Λαυρίου για το έτος 2019», τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ΕΥΡΩ και εξήντα ΛΕΠΤΑ (39.997,60 €) πλέον Φ.Π.Α.
Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει […]

περισσότερα...

Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στη δημοτική ενότητα Κερατέας για το έτος 2019

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, (σφραγισμένες προσφορές), για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στη δημοτική ενότητα Κερατέας για το έτος 2019», τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα οχτώ ΕΥΡΩ και τριάντα ΛΕΠΤΑ (39.998,30 €) πλέον Φ.Π.Α 24 %.
Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά […]

περισσότερα...

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (ΔΕΥΑΤΗΛ) προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού 1.499.405,49 € πλέον ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την […]

περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ”

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/16 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 ΤΟΥ Ν. 4412/2016
1.  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.A.ΤΗ.Λ.) προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ επιλογή του αναδόχου για το έργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ […]

περισσότερα...

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.A.ΤΗ.Λ.) προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία […]

περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 105.000 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ»

[pdf-embedder url=”https://www.deyalavreotikis.gr/wp-content/uploads/2019/02/Παροχή-διευκρινίσεων_Διαγωνισμός-Ταχυδρομικών_signed.pdf” title=”Παροχή διευκρινίσεων_Διαγωνισμός Ταχυδρομικών_signed”] 7/2/2019
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 105.000 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ».
Προϋπολογισμός μελέτης: 50.400,00 €
Φ.Π.Α 24 %: 12.096,00 €
Σύνολο: 62.496,00 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στις 20-02-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής  Διαγωνισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα  μέλη αυτών, που […]

περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

20/11/2018
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ», με κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα, όπως ειδικότερα ορίζεται κατωτέρω:

ΟΜΑΔΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Α
ΚΑΥΣΙΜΑ
Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την […]

περισσότερα...

Έκτακτη προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. έως το τέλος του 2018

7/11/2018
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, (σφραγισμένες προσφορές), για την επιλογή αναδόχου για την «Έκτακτη προμήθεια υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. έως το τέλος του 2018», δέκα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ΕΥΡΩ και ογδόντα ΛΕΠΤΑ (19.997,80 €) πλέον Φ.Π.Α 24 %.
Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της […]

περισσότερα...

Προμήθεια υλικών ύδρευσης και ειδικών τεμαχίων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. για το έτος 2018

28/3/2018
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, (σφραγισμένες προσφορές), για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης και ειδικών τεμαχίων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. για το έτος 2018», πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ΕΥΡΩ (59.700,00 €) πλέον Φ.Π.Α.
Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), βάσει […]

περισσότερα...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ

9/3/2018
Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ».
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
Προϋπολογισμός :  58.000,00€
ΦΠΑ 23 %:                  13.920,00€
Σύνολο:                        71.920,00€
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης της Δημοτικής Επιχείρησης […]

περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

24/10/2017
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται ανοιχτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018».
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) και συγκεκριμένα:

CPVS: 09132100-4: Αμόλυβδη βενζίνη
09134200-9: Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων diesel
09211000-1: Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
09211100-2: Έλαια κινητήρων
09211600-7: Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων
09211650-2: Υγρά φρένων
09210000-4: Λιπαντικά παρασκευάσματα

Η […]

περισσότερα...

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΟΡΙΑ

21/8/2017
Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ) ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΟΡΙΑ»
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.000.000,00 Ευρώ.
Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του της Ποσειδωνίας, Πασσά και Ανω Όρια Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής, Ν. Αττικής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 με το […]

περισσότερα...

Έλεγχος Φυσικών Απωλειών, Λειτουργικής Κατάστασης και Ακρίβειας Ενδείξεων Μετρητών σε Προβληματικές Υδατοπαροχές της Χωρικής Αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

14/7/2017
Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, (σφραγισμένες προσφορές), για την επιλογή αναδόχου για τον «‘Έλεγχος Φυσικών Απωλειών, Λειτουργικής Κατάστασης και Ακρίβειας Ενδείξεων Μετρητών σε Προβληματικές Υδατοπαροχές της Χωρικής Αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.’.
Προϋπολογισμός μελέτης: 30.000,00 €
ΦΠΑ 24 %:                               7.200,00 €
Σύνολο:              […]

περισσότερα...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

17/1/2017
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για τη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %).
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες με έναρξη άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης.
H δημοπρασία θα γίνει στις 10-02-2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης […]

περισσότερα...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Διακήρυξη 17/1/2017
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για τη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %).
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες με έναρξη άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης.
H δημοπρασία θα γίνει στις 13-02-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης […]

περισσότερα...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

17/1/2017
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για τη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017» προϋπολογισμού μελέτης 74.400,00 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 %).
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) ημερολογιακοί μήνες με έναρξη άμεσα με την υπογραφή της σύμβασης.
H δημοπρασία θα γίνει στις 9-02-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης […]

περισσότερα...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

14/4/2016
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».
Προϋπολογισμός :  50.000,00€
ΦΠΑ 23 %:                  11.500,00€
Σύνολο:                        61.500,00€
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής […]

περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

31/3/2016
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής, διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την: ¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016¨.
Προϋπολογισμός :  49.970,89€
ΦΠΑ 23 %:                  11.493,31€
Σύνολο:                       61.464,20€
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 25-04-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών), ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού (της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – […]

περισσότερα...

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛYΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

28/3/2018
Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.  ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».
Προϋπολογισμός: 40.200,00 €
ΦΠΑ 23 %:                9.246,00 €
Σύνολο:                    49.446,00 €
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης […]

περισσότερα...

Δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία του Παραρτήματος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στην Δημοτική Ενότητα Κερατέας

24/2/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Προκηρύσσει δημοπρασία τη Δευτέρα 21/3/2016 για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του Παραρτήματος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στην Δημοτική Ενότητα Κερατέας.
Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση 170-200 τ.μ., να είναι σε άριστη κατάσταση και να βρίσκεται στην Άνω Πλατεία της πόλης της Κερατέας. Να πληροί όλες τις προϋποθέσεις καταλληλότητας (νόμιμη οικοδομική άδεια, υδραυλική, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και […]

περισσότερα...

Υπηρεσίες ταχυδρομείων για το έτος 2016

15/2/2016
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τις «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».
Προϋπολογισμός : 57.000,00 €
ΦΠΑ 23 %:                13.110,00 €
Σύνολο:                      70.110,00 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στις 29 – 02 – 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αναλυτικότερες πληροφορίες:

[…]

περισσότερα...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

19/1/2016
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».
Προϋπολογισμός :  43.307,48€
ΦΠΑ 23 %:                   9.960,72€
Σύνολο:                       53.268,20€
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στις 01/02/2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα […]

περισσότερα...

Προμήθεια απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης, που απαιτούνται για τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου έτους 2016

19/1/2016
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής, προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί του τιμολογίου της μελέτης, για την “Προμήθεια απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης, που απαιτούνται για τη συντήρηση και λειτουργία του δικτύου Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου έτους 2016”, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 23 %.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη, ενώπιον της Επιτροπής […]

περισσότερα...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΕ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

19/1/2016
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».
Προϋπολογισμός : 25.000,00€
ΦΠΑ 23 %:                   5.750,00€
Σύνολο:                       30.750,00€
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στις 05/02/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αναλυτικότερες πληροφορίες:

[…]

περισσότερα...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

19/1/2016
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».
Προϋπολογισμός : 60.000,00 €
ΦΠΑ 23 %:                13.800,00 €
Σύνολο:                      73.800,00 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στις 09/02/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αναλυτικότερες πληροφορίες:

[…]

περισσότερα...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ

19/1/2016
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ – ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΔΕΚΑ (10) ΜΗΝΕΣ».
Προϋπολογισμός : 60.000,00 €
ΦΠΑ 23 %:                13.800,00 €
Σύνολο:                      73.800,00 €
Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής στις […]

περισσότερα...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

19/1/2016
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για τη «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016».
Προϋπολογισμός : 59.900,00€
ΦΠΑ 23 %:                13.777,00 €
Σύνολο:                      73.677,00 €
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στις 04/02/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Αναλυτικότερες πληροφορίες:

[…]

περισσότερα...

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΚΑ 19 08 05 ΤΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

25/2/2015
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής δ ι α κ η ρ ύ σ ε ι την επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας για την εκτέλεση των εργασιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΚΑ 19 08 05 ΤΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» προϋπολογισμού δημοπράτησης: 125.000 Ευρώ πλέον το Φ.Π.Α.
Ο […]

περισσότερα...