Διοικητικό Συμβούλιο

Table_cropped

Σύμφωνα με την υπ. αρίθμ. 192/2019 (ΑΔΑ:ΩΚΓΝΩΛ1-807), την 43/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής (ΑΔΑ:Ω88ΘΩΛ1-0ΚΒ) και την υπ. αρίθμ. 24/2022 απόφασή του (ΑΔΑ: 9ΕΝΡΩΛ1-ΠΨ3) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής, το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. Λαυρεωτικής απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Λουκάς Δημήτριος, Πρόεδρος
Κρητικός Σταύρος, Αντιπρόεδρος Μασκούλη Ιωάννα
Κανελλοπούλου Ελένη Ζαγουρής Χαράλαμπος
Κωστάλας Αντώνης (Εντεταλμένος Σύμβουλος) Αδάμης Ιωάννης
Βελετάκου Ευαγγελία Αργεντίνη Ασπασία
Αδάμης Γιώργος Μακροδημήτρης Αθανάσιος
Μακρή Αρετούσα Ιατρού Σωτήριος
Δημότες  
Σίνης Σταμάτης Σγαρδέλης Γιώργος
Πορταράκης Νίκος Παπαχρήστου Ιωάννης
Εκπρόσωπος των εργαζομένων  
 Βιδάλης Γιώργος Ζουριδάκης Κώστας
Εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα  
Ταράσης Ευάγγελος Ιορδανίδης Σπύρος