Διαχείριση ποιότητας

Αναλυτικότερα:

  • Αριθμός πιστοποιητικού και ημερομηνία πλέον πρόσφατης επιθεώρησης: 11354/20.07.2016
  • Οργανισμός που το εξέδωσε και αριθμός/φορέας διαπίστευσής του: BM TRADA HELLAS / Exova BM TRADA
  • Πεδίο πιστοποίησης: Σχεδιασμός, διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση κοινοτικών, εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων

Πιστοποιημένες διαδικασίες:

Κωδικός διαδικασίαςΌνομα διαδικασίας
Λ 01Προγραμματισμός Έργων – Ενεργειών
Λ 02Επιχειρησιακός Σχεδιασμός και Ωρίμανση Έργων
Λ 03Διενέργεια Διαγωνισμών και Ανάθεση Συμβάσεων
Λ 04-1Παρακολούθηση Έργου – Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου Παρακολούθηση και Διαχείριση Έργου
Λ 04-2Παρακολούθηση Έργου – Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου Έλεγχος και Παραλαβή Φυσικού Αντικειμένου
Λ 04-3Παρακολούθηση Έργου – Πιστοποίηση Φυσικού Αντικειμένου Ενημέρωση Διαχειριστικής Αρχής
Λ 05Οικονομική Διαχείριση Έργου
Λ 06Παρακολούθηση και τήρηση ισχύουσας νομοθεσίας