Δικαιολογητικά

 • Αίτηση (συμπληρώνεται σε έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» της  υπηρεσίας)
 • Αντίγραφο οικοδομικής αδείας
 • Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ΑΦΜ) και αντίγραφο συμβολαίου κυριότητας
 • Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από την Υπηρεσία) του ενδιαφερόμενου ότι αποδέχεται τις διατάξεις του κανονισμού ύδρευσης
 • Αίτηση (συμπληρώνεται σε έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» της  υπηρεσίας)
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αίτηση (συμπληρώνεται σε έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» της  υπηρεσίας)
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 • Εξοφλητικός λογαριασμός
 • Αίτηση (συμπληρώνεται σε έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ» της  υπηρεσίας)
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 • Αίτηση αλλαγής (ονόματος ιδιοκτήτη ή ονόματος καταναλωτή ή αριθμού δελτίου ταυτότητας ή διεύθυνσης ειδοποιητηρίου ή λοιπών στοιχείων) σε έντυπο της Υπηρεσίας
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 • Έγγραφο μη οφειλής από το Δήμο Λαυρεωτικής
 • Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, τα δικαιολογητικά για την αλλαγή ονόματος να είναι:
  1. Στοιχεία παροχής ύδρευσης (λογαριασμός).
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή Δήλωση Ε9.
  4. Δήλωση του Α.Φ.Μ. και ενός Τηλεφώνου Επικοινωνίας του νέου ιδιοκτήτη.
  Για την αλλαγή του ονόματος θα πρέπει να εκδοθεί εκκαθαριστικός λογαριασμός και να πραγματοποιηθεί η εξόφληση τυχόν ανεξόφλητων λογαριασμών.
  Υπάρχει η δυνατότητα να γίνει αλλαγή του ονόματος, εάν ο νέος ιδιοκτήτης προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται να του μεταφερθεί το σύνολο της ανεξόφλητης οφειλής.
 • Σε περίπτωση πολλών ιδιοκτητών χρειάζονται υπεύθυνες δηλώσεις των συνιδιοκτητών/τριών ότι συμφωνούν ο λογαριασμός να εκδίδετε σ’ έναν/μία εξ αυτών.
  Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συγκέντρωση των υπεύθυνων δηλώσεων των συνιδιοκτητών/τριών, αρκεί υπεύθυνη δήλωση ενός εξ αυτών ότι αναλαμβάνει τις οφειλές που θα προκύψουν στο υδρόμετρο του ακινήτου στο οποίο είναι συνιδιοκτήτης/τρια και για το οποίο ο λογαριασμός θα εκδίδετε αποκλειστικά στο όνομά του/της.
  Εάν μελλοντικά προσέλθει και άλλος συνιδιοκτήτης/τρια του ακινήτου και επιθυμεί την προσθήκη και του δικού του ονόματος του στο λογαριασμό, τότε θα πρέπει να εξοφληθούν τυχόν υπάρχουσες οφειλές ή να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ότι οι υπάρχουσες οφειλές θα μεταφερθούν στον λογαριασμό που θα εκδίδετε πλέον και στο δικό του/της όνομα. Ακολούθως θα γίνεται προσθήκη και του έτερου συνιδιοκτήτη στο λογαριασμό.
  Διευκρινίζεται ότι οι υπεύθυνες δηλώσεις θα είναι μέσω gov.gr.
 • Αίτηση (σε έντυπο της υπηρεσίας)
 • Αίτηση (σε έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ της υπηρεσίας)
 • Βεβαίωση διαρροής από ιδιώτη υδραυλικό (προαιρετική)
 • Αυτοψία Υπηρεσίας* – Απόφαση επιτροπής διαρροών

*για την εξακρίβωση της διαρροής σας επισκέπτεται αρμόδιος της υπηρεσίας  μας.

 • Αίτηση (συμπληρώνεται σε έντυπο “ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ” της  υπηρεσίας)
 • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, ΑΦΜ
 • Αντίγραφο οικοδομικής αδείας
 • Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και αντίγραφο συμβολαίου κυριότητας
 • Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την  υπηρεσία) του ενδιαφερόμενου ότι αποδέχεται τις διατάξεις του κανονισμού αποχέτευσης
 • Βεβαίωση του Δασαρχείου ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται εντός δημόσιας ή αναδασωτέας έκτασης ή της αρχαιολογικής υπηρεσίας ότι δεν βρίσκεται σε αρχαιολογική ζώνη ή της λιμενικής υπηρεσίας ότι δεν βρίσκεται σε αιγιαλό όταν κρίνει η Υπηρεσία ότι είναι απαραίτητες
 • Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ όπου θα φαίνονται τα τετραγωνικά μέτρα του οικήματος
 • Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ύδρευσης
 • (ειδικά για πολυκατοικία)Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την  υπηρεσία) σύνδεσης της πολυκατοικίας με ποσοστά συνιδιοκτησίας και αριθμούς υδρομετρητών των ενοίκων