Κανονισμός δικτύου αποχέτευσης

Ο παρών κανονισμός αφορά γενικά τους όρους λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.). Σκοποί του παρόντος κανονισμού είναι:

 • H προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών.
 • Η προστασία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων για την καλή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία και συντήρησή του.
 • Η ρύθμιση των σχέσεων Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και πολίτη-χρήστη των υπηρεσιών της.

Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσους χρησιμοποιούν το δίκτυο αποχέτευσης. Αφορά επίσης όλα τα επιμέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές διακλαδώσεις, φρεάτια, αγωγούς, κ.λπ.)

1. Όποιος θα συνδεθεί με τα δίκτυα αποχέτευσης της ΔΕΥΑΤΗΛ, συμπληρώνει έντυπη δήλωση που παρέχεται από την επιχείρηση και συνυποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Με την δήλωση του αυτή αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του κανονισμού αποχέτευσης και κάθε μελλοντική του τροποποίηση, τις διατάξεις του Νόμου καθώς και κάθε άλλο όρο που τυχόν θέσει στο μέλλον το Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα νερά της βροχής των αυλών και των στεγασμένων οικοδομών, συλλέγονται κατάλληλα και αποχετεύονται υποχρεωτικά στο ρείθρο με σκοπό να οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων. Αν τα όμβρια οδηγούνται στο δίκτυο αποχέτευσης θα επιβάλλεται πρόστιμο τουλάχιστον 100 ευρώ, που θα χρεώνεται στο λογαριασμό αποχέτευσης του ακινήτου.
2. Τα λύματα των κτιρίων αποχετεύονται υποχρεωτικά στο δίκτυο ακάθαρτων. Οι υπάρχοντες βόθροι καταργούνται (όπου υπάρχει δίκτυο αποχ/σης).
3. Η προς τα δίκτυα αποχέτευση είναι υποχρεωτική και για τα ακίνητα επί ιδιωτικών δρόμων, διόδων στοών που συγκοινωνούν με δρόμους στους οποίους υπάρχει υπόνομος. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η αποχέτευση του ακινήτου είναι δυνατή μόνο μέσω γειτονικού ακινήτου, εφόσον είναι δυνατό να εξασφαλιστεί νόμιμα η διέλευση και η λειτουργία των αγωγών αποχέτευσης.

1. Εξωτερική διακλάδωση ενός ακινήτου ονομάζεται το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης ακάθαρτων νερών που περιλαμβάνει:

 • Το φρεάτιο στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου (φρεάτιο πεζοδρομίου ή φρεάτιο προσαρμογής).
 • Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου (αγωγός σύνδεσης), και
 • Τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον κεντρικό αγωγό του δικτύου που διέρχεται μπροστά από το ακίνητο και κατά μήκος του δρόμου.

Το φρεάτιο χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση της εξωτερικής διακλάδωσης.
2. Οι εξωτερικές διακλαδώσεις κατασκευάζονται σύμφωνα με το άρθ. 15 του Ν. 1069/80 από τη ΔΕΥΑΤΗΛ. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί η ΔΕΥΑΤΗΛ να αναθέτει την κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων στους ιδιοκτήτες των ακινήτων κατόπιν εγγράφου χορήγησης άδειας της ΔΕΥΑΤΗΛ στον ιδιοκτήτη και σύμφωνα με τις τεχνικές υποδείξεις της.
3. Οι επισκευές και η συντήρηση των εξωτερικών διακλαδώσεων καθώς και των αγωγών του δικτύου, καθώς και η αντικατάσταση παλαιών και φθαρμένων δικτύων, γίνονται από τη ΔΕΥΑΤΗΛ με δικές της δαπάνες, εκτός από την περίπτωση που οφείλονται σε κακή χρήση του δικτύου από τους ιδιοκτήτες, οπότε χρεώνεται σε βάρος τους η σχετική δαπάνη. Ενδεικτικά κακή χρήση του δικτύου θεωρείται η απόρριψη απαγορευμένων ουσιών ή υλικών ή ζημιά από επέμβαση στο δίκτυο.
4. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής (το φρεάτιο είναι ευθύνη της ΔΕΥΑΤΗΛ) κατασκευάζεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (ΓΟΚ) και με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων. Διευκρινίζεται ότι:

 • Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν βόθροι, στεγανοί ή απορροφητικοί μεταξύ του εσωτερικού δικτύου και της εξωτερικής διακλάδωσης.
 • Για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, απαιτείται εγκατάσταση αυτόματης δικλείδας ασφαλείας. Η δικλείδα αυτή τοποθετείται και συντηρείται με φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη του ακινήτου και βρίσκεται σε κατάλληλη θέση μέσα στο ακίνητο, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχός της από την ΔΕΥΑΤΗΛ. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου είναι ο μόνος υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να γίνουν στο ακίνητό του ή σε τρίτους από έλλειψη ή κακή λειτουργία της δικλείδας ασφαλείας.

5. Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης, πρέπει να συνδέονται με το τελικό οριζόντιο δίκτυο του ακινήτου πριν από τη δικλείδα ασφαλείας στη γενική παγίδα με στόμιο καθαρισμού (μηχανισίφωνας).
6. Σε περίπτωση παράβασης των όρων των προηγούμενων παραγράφων 3 έως και 3.4, η ΔΕΥΑΤΗΛ εκτός από τις τυχόν άλλες αξιώσεις της μπορεί να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού.

1. Τα ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους στους οποίους υπάρχει και λειτουργεί αγωγός αποχέτευσης, θα συνδέονται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο κατά την κρίση της ΔΕΥΑΤΗΛ.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων με πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους, σε έναν όμως από τους οποίους διέρχεται ή προβλέπεται η κατασκευή αγωγού, μπορούν να ζητήσουν την κατασκευή αγωγού και στον μη προβλεπόμενο δρόμο, με δική τους επιβάρυνση.
2. Γενικά κάθε οικόπεδο αποχετεύεται από ΜΙΑ ΜΟΝΟ εξωτερική γραμμή αποχέτευσης και κάθε εξωτερική γραμμή αποχέτευσης αποχετεύει ΕΝΑ ΜΟΝΟ οικόπεδο.
3. Παρεκκλίσεις από τον παραπάνω κανόνα μπορούν να γίνουν στις εξής περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΤΗΛ:

 • Όταν πρόκειται για πολύ μεγάλα κτίρια ή για κτίρια στο αυτό οικόπεδο που είναι λειτουργικά ανεξάρτητα και γενικά όταν είναι τεχνικά αδύνατη η αποχέτευση ενός οικοπέδου με μία μόνο εξωτερική γραμμή αποχέτευσης (διακλάδωση).
 • Όταν πρόκειται για όμορα οικόπεδα και είναι εφικτή κατά την κρίση της ΔΕΥΑΤΗΛ η σύνδεση δύο(2) οικοδομών σε ένα(1) φρεάτιο.
 • Εάν ένα οικόπεδο διαιρεθεί σε περισσότερα άρτια και οικοδομήσιμα κατά τις κείμενες διατάξεις, το καθένα πρέπει να αποκτήσει χωριστή εξωτερική διακλάδωση, ανεξάρτητα των παρακειμένων του, έστω και αν τα νέα οικόπεδα εξακολουθούν να ανήκουν στον ίδιο κύριο.

1. Η ευθύνη αποχέτευσης υπόγειων ή άλλων χαμηλών χώρων και επιφανειών ανήκει στους ιδιοκτήτες των ακινήτων. Οποιεσδήποτε ευθύνες και συνέπειες από τη σύνδεση αυτή, βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και σε καμία απολύτως περίπτωση την ΔΕΥΑΤΗΛ.
2. Εάν οι υπόγειοι χώροι, βρίσκονται τόσο χαμηλά που να μην μπορούν να αποχετευτούν με φυσική ροή προς τον οριστικό αγωγό του δρόμου, πρέπει να προβλέπεται μηχανική ανύψωση των αποχετευμένων υγρών (άντληση).
3. Μπορεί να επιτραπεί η αποχέτευσης του ακινήτου μέσα από γειτονικό οικόπεδο (άρθρο 2, παράγραφος 3, του παρόντος Κανονισμού.

1. Απαγορεύεται η αποχέτευση των εξής ουσιών:

 • Λυμάτων και ουσιών που προέρχονται από κάθε είδους βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς, οι οποίοι και καταργούνται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό.
 • Ουσιών οποιασδήποτε φύσης που μπορούν να γίνουν αιτία να φράξουν οι αγωγοί (π.χ. απορριμμάτων μαγειρείων, σκουπιδιών, προϊόντων κατεδάφισης, άμμου, τέφρας, ρακών, κοπριάς ζώων, απορριμμάτων σφαγείων, απορριμμάτων κλινικών, απορριμμάτων ή λασπών συνεργείων, εργαστηρίων, βιοτεχνιών μαρμάρου κ.λ.π.)
 • Εύφλεκτων ή εκρηκτικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να βάλουν σε κίνδυνο όσους εργάζονται σ’αυτό.
 • Αερίων και ατμών. Η απ’ ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται.
 • Νερών αποχέτευσης που εμποδίζουν ή βλάπτουν την λειτουργία των υπονόμων (π.χ. λόγω της περιεκτικότητας τους σε οξέα, αλκαλικά άλατα, πίσσα κ.λ.π.) ή αποβάλλουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια.
 • Νερών αποχέτευσης που δυσχεραίνουν την λειτουργία των υπονόμων (π.χ. νερών αποχέτευσης που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, ιζήματα ή εναποθέσεις μέσα στους υπονόμους) καθώς και τα χρωματισμένα νερά αποχέτευσης σε άξιες λόγου, κατά την κρίση της ΔΕΥΑΤΗΛ, ποσότητες.
 • Νερών που μπορεί να επιδράσουν με οποιονδήποτε τρόπο βλαπτικά στις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού ή στο περιβάλλον.
 • Νερών αποχέτευσης που αναδίδουν ισχυρές ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις( λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κ.λ.π.).
 • Νερών αποχέτευσης σε τόσο μεγάλη ποσότητα ώστε να επηρεάζεται η ομαλή λειτουργία του δικτύου.
 • Η θερμοκρασία των αποβλήτων πρέπει να είναι μικρότερη των 35° C.
 • Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν στερεά ακατέργαστα που μπορεί να κρατήσει εσχάρα με ανοίγματα 20 mm.
 • Δεν πρέπει τα απόβλητα να έχουν μέσα κολλώδεις ουσίες που διογκώνονται όταν έρχονται σε επαφή με το νερό.
 • Δεν πρέπει τα απόβλητα να περιέχουν εύφλεκτες ουσίες των οποίων τα σημεία ανάφλεξης είναι ίσα ή μικρότερα των 25ο C.
 • Το ΡΗ των αποβλήτων πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,5 και 9.
 • Δεν πρέπει τα απόβλητα να έχουν φυσικοχημικά και βιολογικά χαρακτηριστικά με τιμές μεγαλύτερες από τις καθοριζόμενες στον πίνακα 1, που ακολουθεί, εκτός αν η ημερήσια παροχή είναι μικρότερη από 5 m3, οπότε ύστερα από ειδική έγκριση μπορεί να επιτραπούν τιμές μέχρι το διπλάσιο.
  Οι τιμές του πίνακα ισχύουν για παροχές μέχρι 1000 m3. Εάν η εκροή είναι μεγαλύτερη, τότε οι τιμές μειώνονται ανάλογα, με βάση την παροχή αυτή, ώστε το ανά ημέρα μέγεθος οποιασδήποτε ουσίας που ρυπαίνει, να μην ξεπερνά την ποσότητα που αντιστοιχεί σε 1000 m3/ημέρα. Επισημαίνεται ότι το όριο των 1000 m3 αναφέρεται μόνο στον πίνακα 1 και σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτονόητη η παροχέτευση μεγάλων παροχών, χωρίς σχετική άδεια της ΔΕΥΑΤΗΛ.
  Οι τιμές νοούνται σαν τιμές στιγμιαίες που αντιστοιχούν σε δείγματα που παίρνονται σε οποιαδήποτε στιγμή και άσχετα από την παροχή εκείνης της στιγμής. Σε κάθε δειγματοληψία παίρνονται τρία τουλάχιστον δείγματα. Σαν τιμή σύγκρισης προς τις τιμές του πίνακα, υπολογίζεται ο μέσος όρος των τιμών που αντιστοιχούν στα τρία δείγματα.

Πίνακας 1. Ανώτατα όρια συστατικών των αποχετευόμενων υγρών.
Η ΔΕΥΑΤΗΛ μπορεί επίσης να διακόψει την σύνδεση, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του δικτύου ή γενικά προβληματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των λυμάτων, ή σοβαρός κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία ή το περιβάλλον.

2. Η ΔΕΥΑΤΗΛ μπορεί να μεταβάλλει τα πρότυπα εκπομπής σε τιμές μεγαλύτερες ή μικρότερες, αν κρίνει ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα από κάποιο συνδεόμενο στα δίκτυα ή στη δημόσια υγεία ή στην εγκατάσταση καθαρισμού ή στην κατάσταση του αποδέκτη ή στο περιβάλλον.

3. Εάν διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις με τις οποίες έγινε η σύνδεση, επιβάλλεται πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ (τουλάχιστον 500 ευρώ) και ειδοποιείται ο ιδιοκτήτης να συμμορφωθεί μέσα σε τασσόμενη προθεσμία, μετά την πάροδο της οποίας διακόπτεται η παροχή νερού του αποχετευόμενου ακινήτου.

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιαδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετημένους χείμαρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά ομβρίων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια της ΔΕΥΑΤΗΛ.

1. Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακάθαρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λ.π., μέσα σε προθεσμία που τάσσει η ΔΕΥΑΤΗΛ, η οποία στη συνέχεια ελέγχει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης η ΔΕΥΑΤΗΛ μπορεί να διακόψει την παροχή νερού ή/και την σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης ή/και να επιβάλλει πρόστιμο καθοριζόμενο από το Δ.Σ .της ΔΕΥΑΤΗΛ (τουλάχιστον 150 ευρώ).
2. Για να αχρηστευθούν οι βόθροι, άσχετα αν κατεδαφιστούν ή όχι πρέπει να αδειάσουν τελείως, το περιεχόμενο τους να απομακρυνθεί και να επιχωθούν. Απαγορεύεται η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων στο δίκτυο αποχέτευσης, επιβαλλόμενου προστίμου που καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ (τουλάχιστων 600 ευρώ).

1. Πριν από κάθε ενέργεια για έκδοση της νόμιμης άδειας οικοδομής, προκειμένου για ανέγερση νέων κτιρίων η επέκταση υφιστάμενων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να ζητήσουν από τη ΔΕΥΑΤΗΛ, με αίτηση τους (που συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση της οικοδομής) πληροφορίες γύρω από το σύστημα αποχέτευσης της περιοχής, καθώς και για το σημείο συμβολής της στάθμης υπερύψωσης των νερών του υπονόμου, προκειμένου να ληφθούν υπόψη από τον Μηχανικό που θα συντάξει την μελέτη ή την έκθεση.
Η παραπάνω έγγραφη βεβαίωση της ΔΕΥΑΤΗΛ αποτελεί υποχρεωτικό δικαιολογητικό στοιχείο προς έγκριση της όλης μελέτης της οικοδομής για την έκδοση της νόμιμης άδειας ανέγερσης, είτε πρόκειται για νέα οικοδομή είτε για επέκταση, οριζοντίως ή κατακορύφως, υφισταμένης.
2. Η διαδικασία που απαιτείται για τη σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο αποχέτευσης είναι η εξής:

 • Η ΔΕΥΑΤΗΛ, όταν ολοκληρώνεται ένα τμήμα του δικτύου της αποχέτευσης, δύναται με ανακοίνωσή της στα τοπικά Μ.Μ.Ε. ή/και με ατομικές προσκλήσεις, να καλέσει τους κύριους των ακινήτων να υποβάλλουν αίτηση για τη σύνδεσή τους.
 • Ο κύριος του ακινήτου, εντός της προθεσμίας που θα του γνωστοποιηθεί, θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  – Υποβολή αιτήσεως σε έντυπο, που χορηγεί η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
  – Λογαριασμό Ύδρευσης.
  – Αντίγραφο άδειας οικοδομής ή Λογαριασμό Δ.Ε.Η.
  – Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με πλήρη στοιχεία των κυρίων του ακινήτου, ποσοστά συνιδιοκτησίας και τους αριθμούς υδρομετρητών για τις πολυκατοικίες.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι οι όροι του Κανονισμού Αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. σας γνωστοποιήθηκαν και ότι τους αποδέχεστε ανεπιφύλαχτα.
 • Καταβολή τέλους/δικαιώματος σύνδεσης με το δίκτυο της αποχέτευσης.
 • Κατασκευή φρεατίου προσαρμογής (πεζοδρομίου) από τη ΔΕΥΑΤΗΛ.
 • Σύνδεση με το δίκτυο της αποχέτευσης.

2. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωμα να ζητήσει εκτός από τα παραπάνω κάθε άλλο στοιχείο και πληροφορία που θεωρεί αναγκαία κατά την κρίση της και να επιβάλλει την εκτέλεση κάθε μεταρρύθμισης ή συμπλήρωσης της υφιστάμενης εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης, που θα κριθεί αναγκαία στη σύνδεση της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης.
3. Για πολυκατοικίες τα έντυπα υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από έναν εξουσιοδοτημένο συγκύριο ή και από όλους τους συγκύριους και συνοδεύονται από πίνακα με τα ονόματα και τις διευθύνσεις κατοικίας κάθε συγκύριου και τα ποσοστά συγκυριότητάς τους. Με βάση τον πίνακα αυτό επιμερίζεται το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης.
Για την εκτέλεση των εργασιών που έχουν υποδειχθεί, δίνεται απ’ τη ΔΕΥΑΤΗΛ ορισμένη προθεσμία, η οποία, μόλις περάσει άπρακτη καθώς επίσης και αν δεν υποβληθεί έγκαιρα η αίτηση σύνδεσης, εκτός της επιβολής προστίμου, καθοριζόμενου από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ, η ΔΕΥΑΤΗΛ έχει το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή νερού του προς αποχέτευση ακινήτου καθώς και στην ολική ή μερική εκτέλεση των απαιτούμενων για την σύνδεση εργασιών, σε βάρος και για λογαριασμό του ιδιοκτήτη.

Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευόμενων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των όρων του παρόντος κανονισμού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου.
2. Για την σύνδεση των ακινήτων στο δίκτυο αποχέτευσης, καταβάλλεται, εφάπαξ, το τέλος (δικαίωμα) σύνδεσης, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα του προς σύνδεση υφιστάμενου ή υπό ανέγερση ακινήτου.
Η ανά τετραγωνικό μέτρο τιμή υπολογισμού του τέλους σύνδεσης καθορίζεται από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ και στη συνέχεια εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.
Σε περίπτωση προσθήκης χώρων οριζοντίως ή καθέτως (πράγμα το οποίο ο ιδιοκτήτης οφείλει να δηλώσει αμέσως) για τα νέα m2 θα οφείλεται τέλος σύνδεσης σύμφωνα με το τιμολόγιο που θα ισχύει κατά την ημερομηνία της δήλωσης ενώ σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης θα επιβάλλεται πρόστιμο, καθοριζόμενο από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ.
Σε περίπτωση κατεδάφισης οικοδομής, για την οποία έχει καταβληθεί τέλος σύνδεσης, και εν συνεχεία ανέγερσης νέας , το τέλος σύνδεσης θα υπολογίζεται επί των m2 της νέας οικοδομής αφαιρουμένων των m2 της παλαιάς που κατεδαφίστηκε.
3. Το τέλος-δικαίωμα σύνδεσης, καταβάλλεται εφάπαξ πριν από την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης. Αν το ποσό είναι πολύ μεγάλο είναι δυνατή η σε δόσεις χρέωσή του σε περισσότερους του ενός λογαριασμούς αποχέτευσης.
4. Ως όροφοι υπολογίζονται, άσχετα αν διαθέτουν ή όχι υδραυλικές εγκαταστάσεις, και τα υπόγεια, αν δεν προορίζονται αποκλειστικά για βοηθητικούς χώρους (λεβητοστάσια, κ.λπ.), έστω και αν μόνο ένα μέρος τους είναι διαμορφωμένο σε κατοικία εξαρτημένο ή ανεξάρτητο από το ισόγειο, όπως και τα δώματα, εξαρτημένα ή ανεξάρτητα από τον παρακάτω όροφο.
5. Δεν υπολογίζονται για όροφοι οι ανοικτοί ισόγειοι χώροι με υποστυλώματα (pilotis) κατά το Γ.Ο.Κ. και οι ανοικτοί εξώστες εντός αιθουσών (πατάρια των καταστημάτων κ.λπ.), όταν έχουν την ίδια χρήση με αυτά.
6. Σε ημιτελείς οικοδομές λαμβάνονται υπόψη και οι μη τελειωμένοι όροφοι για τον υπολογισμό του τέλους-δικαιώματος σύνδεσης.
7. Το τέλος-δικαίωμα σύνδεσης για περιπτώσεις ειδικών κτιρίων (σχολείων, ιερών ναών, κοινωφελών ιδρυμάτων κ.λπ.) καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ.
8. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ, μπορεί να αντιμετωπίσει ειδικές περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στις προηγούμενες παραγράφους, με βάση τις συγκεκριμένες πραγματικές συνθήκες τους.

Για την αποχέτευση κάθε διακεκριμένης κατά χρήση ιδιοκτησίας, και από τη χρονική στιγμή της σύνδεσης αυτής στο. δίκτυο αποχέτευσης ακάθαρτων, καταβάλλεται τέλος χρήσης αποχέτευσης που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ. Το τέλος χρήσης υπονόμων υπολογίζεται επί των m3 νερού που χρεώνεται στους λογαριασμούς ύδρευσης.
Είναι δυνατόν σε περιπτώσεις ακινήτων που χρησιμοποιούνται από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κοινωφελή ιδρύματα, πλυντήρια κ.λπ. ακίνητα καθοριζόμενα από το Δ.Σ. σε κατηγορίες, αναλόγως του υδραυλικού και ρυπαντικού φορτίου, το τέλος χρήσης υπονόμου να καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και να διαφέρει του τέλους χρήσης ακινήτων γενικής χρήσης (κατοικιών, καταστημάτων κ.λ.π.).

1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τη ΔΕΥΑΤΗΛ με αυτοψία. Εάν χρειάζεται γίνονται και εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύεται στον κύριο του ακινήτου κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία, για την ασφαλή και καλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.
2. Ζημιές που προξενούνται από επεμβάσεις οποιονδήποτε στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από τη ΔΕΥΑΤΗΛ και η δαπάνη χρεώνεται σ’ αυτόν που προξένησε τη ζημιά.
3. Η ΔΕΥΑΤΗΛ μπορεί να ελέγχει και την εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώνει την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης. Αν χρειάζεται ενημερώνει και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες για τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύνδεση άλλων ΟΤΑ ή άλλων οικισμών στο αποχετευτικό δίκτυο της ΔΕΥΑΤΗΛ θα καθορίζονται με ειδικές αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ.

1. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό θα διευθετείται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ.
2. Τα πρόστιμα, τέλη κ.λπ. θα οριστικοποιούνται με απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
3. Η ΔΕΥΑΤΗΛ δύναται να μεταφέρει τυχόν ανεξόφλητους λογαριασμούς στη νέα διεύθυνση που έχει μετακομίσει ο οφειλέτης, όπου αυτό είναι εφικτό.

Μπορείτε αν το επιθυμείτε να κατεβάσετε τον “Κανονισμό δικτύου αποχέτευσης” Λαυρεωτικής.