ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ”

Post Date: 14/02/2019

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/16 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 86 ΤΟΥ Ν. 4412/2016

1.  Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.A.ΤΗ.Λ.) προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ επιλογή του αναδόχου για το έργο: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕΛ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ με προϋπολογισμό 700.000,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. Το έργο συντίθεται από εργασίες που ανήκουν στην κατηγορία των Έργων Καθαρισμού & Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων (CPV: 42996000-4, 38424000-3, NUTS: EL 305).

2. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (α/α συστήµατος: 80390) καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyalavreotikis.gr.  Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22920 22109 FAX επικοινωνίας 22920 26512, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Ιωάννης Ν. Ανδρεάδης.

3. Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-2-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 18-3-2019, ημέρα Δ ε υ τ έ ρ α και ώρα 13:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 22-3-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00.

4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με  τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.

5. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε Δημόσια Έργα και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί του προϋπολογισμού της υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ, ύψους 14.000,00 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 13 της παρούσας, ήτοι μέχρι 18-01-2020.

7. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 9775.05.039).

8. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

9. Περίληψη Διακήρυξης απεστάλει και στον Ελληνικό Τύπο.

10. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργίας του υποσυστήµατος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ.

11. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ.

Λαύριο, 14-02-19
Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Λουκάς Δημήτριος