Αποχέτευση παραλιακής Λαυρίου

Post Date: 15/04/2018

Κατάσταση:  Υπό υλοποίηση
Χρονοδιάγραμμα:  22/3/2018 – 21/8/2018
Προϋπολογισμός:  257.151,05€ (χωρίς ΦΠΑ)
Χρηματοδότηση:  ΕΣΠΑ 2014 -2020

Το παρόν έργο περιλαμβάνει τα έργα αποχέτευσης της παραλιακής ζώνης του Λαυρίου, που αποτελεί το μόνο τμήμα της πόλης που δεν αποχετεύεται σήμερα μετά την ολοκλήρωση των υπόλοιπων φάσεων κατασκευής του έργου. Πιο συγκεκριμένα, αφορά τα έργα αποχέτευσης της παραλιακής ζώνης από την περιοχή του Δημαρχείου προς την Πλατεία και προς τα Ανάτνη μέχρι την είσοδο του λιμένα, ενώ ακόμα δίνει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης τόσο της euroterra όσο και του Λιμένα Λαυρίου. Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγών βαρύτητας που καταλήγουν στο Κεντρικό Αντλιοστάσιο Λιμένα και μέσω καταθλιπτικού αγωγού τα λύματα οδηγούνται στο Κεντρικό Συλλεκτήρα της πόλης, ενώ τοπικό αντλιοστάσιο θα αποχετεύει το νέο επιβατηγό σταθμό του Λιμένα.

Αναλυτικότερα:

Στο πλαίσιο του Έργου προτείνεται να κατασκευαστεί εντός της χερσαίας ζώνης του Λιμένα Λαυρίου, παραλιακό δίκτυο βαρύτητας (αγωγός 28) με τοπικούς κλάδους καθώς και το αντλιοστάσιο ΑΣ-1 που θα διοχετεύει τα λύματα προς τον κεντρικό συλλεκτήρα μέσω καταθλιπτικού αγωγού, ενώ άλλο τοπικό αντλιοστάσιο ΑΣ-1β θα αποχετεύει τον νέο επιβατικό Σταθμό. Το παραλιακό δίκτυο (μόνον οι αγωγοί) κρίνεται σκόπιμο να έχει πρόβλεψη για να παραλάβει μελλοντικά πρόσθετη παροχή από την υπό ένταξη περιοχή «Οξυγόνο» (νότιο και ανατολικό τμήμα αυτής) που βρίσκεται στην ανάντη λοφώδη περιοχή και μπορεί εύκολα να αποχετευθεί με βαρύτητα προς την κεφαλή του δικτύου.

Με βάση τα παραπάνω οι νέοι αγωγοί είναι :

  • Ο αγωγός 28 με τους κλάδους του αποχετεύει την παραλιακή ζώνη Λαυρίου ξεκινώντας από την βόρεια είσοδο του Λιμένα και οδεύοντας κατά μήκος του παραλιακού δρόμου με κατεύθυνση προς νότια, διερχόμενος από το κατάντη άκρο της πλατείας, της περιοχής του Δημαρχείου και τους γειτονικούς δρόμους και κατευθύνεται κατά μήκος του παραλιακού δρόμου προς νότια για να καταλήξει στο κεντρικό αντλιοστάσιο Λιμένα ΑΣ-1 που κατασκευάζεται σε κοινόχρηστο χώρο εντός του Λιμένα Λαυρίου και έναντη της κεντρικής εισόδου της EUROTERA. Ο αγωγός με τους τέσσερεις (4) κλάδους του έχει συνολικό μήκος 1.496μ και διατομή Φ200-Φ315.
  • Στο αντλιοστάσιο ΑΣ-1 θα οδηγηθούν επί πλέον τα λύματα της πολεοδόμησης EUROTERA που καταλαμβάνει έκταση περίπου 90 στρ. και απαιτεί άμεση σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης του Λαυρίου, καθώς επίσης τα λύματα από τις όποιες εσωτερικές εγκαταστάσεις του Λιμένα (νότιο τμήμα). Από το αντλιοστάσιο τα λύματα θα οδηγούνται μέσω καταθλιπτικού αγωγού μήκους 480 μ και διατομής Φ160 προς τον κεντρικό Συλλεκτήρα στο φρεάτιο ΦΣλγ.
  • Τοπικό αντλιοστάσιο ΑΣ-1Β θα κατασκευαστεί πλησίον του νέο Επιβατικού Σταθμού στο βόρειο άκρο του Λιμένα, εντός του οποίου θα αποχετεύεται ο Επιβατικός Σταθμός. Από το αντλιοστάσιο τα λύματα θα οδηγούνται μέσω καταθλιπτικού αγωγού μήκους 320μ και διατομής Φ90 προς την κεφαλή του δικτύου (αρχή αγωγού 28) πλησίον της εισόδου του Λιμένα.