ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

Post Date: 15/10/2020

Λαύριο 15-10-2020
Αρ. Πρωτ. 3514

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ & ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
διακηρύσσει
ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:
«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 6.981.005,00 Ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., με τη δαπάνη των εργασιών: 5.135.500,00€, τη δαπάνη των Γ.Ε. & Ε.Ο. (18%) : 924.390,00€, τη δαπάνη των απροβλέπτων (9%) : 545.390,10€, Οριστική Μελέτη και Μελέτη Εφαρμογής: 100.000,00€, 24μηνη κανονική λειτουργία των έργων: 250.000,00€, Απολογιστικές Εργασίες 16.949,15€, την δαπάνη Γ.Ε. & Ε.Ο. (18%) των απολογιστικών εργασίών: 3.050,85€ και αναθεώρηση: 5.724,90€.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. με Κωδικό Ενάριθμου Εργου 2018ΣΕ07600009.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), όπως αυτός ισχύει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσης Περιληπτικής Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, στον Ελληνικό τύπο και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.deyalavreotikis.gr, καθώς και με τους όρους της Αναλυτικής Διακήρυξης. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του άρθρου 264 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της αναλυτικής διακήρυξης, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην με αρ. 117384/26-10-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3821/Β΄/31-10-2017) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών σχετικά με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής με χρήση προσέγγισης κόστους-αποτελεσματικότητας (άρθρα 311 και 312 του ν.4412/16) και με αξιολόγηση μελέτης.

Το έργο θα εκτελεστεί στα όρια του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε πενήντα τέσσερις (54) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης εκ των οποίων δεκαοκτώ μήνες (18) αφορούν την κατασκευή του έργου, δώδεκα (12) μήνες αφορούν τη δοκιμαστική λειτουργία και συντήρηση και εικοσιτέσσερις (24) μήνες την κανονική λειτουργία και συντήρηση του έργου.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 25 /11/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00. 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης σύμβασης έχουν: Όπως αναφέρεται στο Άρθρο 21 της διακήρυξης του έργου.

Για το διαγωνισμό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 7 της Αναλυτικής Διακήρυξης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 302 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ευρώ και δέκα λεπτών (139.620,10) ευρώ.

Οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15.2 της Αναλυτικής διακήρυξης. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της Αναλυτικής διακήρυξης, ήτοι μέχρι 25/09/2021, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. 181/2020 απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. για την έγκριση της υπ’ αριθμ. 171/18-09-2020 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης / έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2020.

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης, στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.deyalavreotikis.gr.

Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 13/11/2020, η αναθέτουσα αρχή παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 19 /11/2020.

Τα έξοδα των εκ της κείμενης νομοθεσίας απαραίτητων δημοσιεύσεων της προκήρυξης της δημοπρασίας στην οποία αναδείχθηκε ανάδοχος, βαρύνουν τον ίδιο και εισπράττονται με τον πρώτο λογαριασμό πληρωμής του έργου.

Πληροφορίες παρέχονται από τους υπαλλήλους της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής

Λουκάς Δημήτριος