ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΚΑ 19 08 05 ΤΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Post Date: 25/02/2015

25/2/2015

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής δ ι α κ η ρ ύ σ ε ι την επιλογή αναδόχου, με ανοιχτή διαδικασία, με το σύστημα προσφοράς, με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο της Υπηρεσίας για την εκτέλεση των εργασιών: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΕΚΑ 19 08 05 ΤΗΣ ΕΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» προϋπολογισμού δημοπράτησης: 125.000 Ευρώ πλέον το Φ.Π.Α.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Π.Δ 28/80, τον Ν. 3463/06 και το Ν. 2362/95 και τα εκτελεστικά του διατάγματα όπως αυτά θα ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

Η δημοπρασία θα γίνει στις 24/03/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των δικαιολογητικών συμμετοχής) στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στο Λαύριο.

Αναλυτικότερες πληροφορίες: