ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

Post Date: 25/02/2022

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., αναγνωρίζοντας τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις, με την υπ. αρίθμ. 14/2022 του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενέκρινε τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των καταναλωτών.
Για τις ρυθμίσεις, οι οποίες θα πραγματοποιούνται μέχρι 31 Οκτωβρίου 2022 ισχύουν τα εξής:

Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ
Αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μπορούν να υποβάλουν οι ιδιοκτήτες των παροχών:
α) Το φυσικό πρόσωπο σε βάρος του οποίου είναι βεβαιωμένη η οφειλή ή με εξουσιοδότηση/υπεύθυνη δήλωση προς το μισθωτή του.
β) Ο μισθωτής ακινήτου με υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται ότι η οφειλή είναι δική του.
γ) Σε περίπτωση εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτών.
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 31.10.2022.

Β. ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του οφειλέτη προς τη ΔΕΥΑΤΗΛ και όχι μέρος αυτών και για την έναρξη της ρύθμισης, να είναι απαραίτητη η ύπαρξη οφειλών άνω των 150,00€.

Γ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΟΣΕΩΝ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
1. Το ποσοστό προκαταβολής να είναι δέκα τοις εκατό (10%) στο σύνολο της οφειλής.
2. Ο μέγιστος αριθμός των δόσεων να είναι τριάντα έξι (36).
Οι οφειλές μπορούν να ρυθμίζονται και να καταβάλλονται προς τη ΔΕΥΑΤΗΛ, με απαλλαγή κατά ποσοστό από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής ως εξής:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως δώδεκα (12) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)
γ) αν εξοφληθούν σε δέκα τρείς (13) έως είκοσι τέσσερεις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό (60%)
δ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως τριάντα έξι (36) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό (50%)
3. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας, δεν μπορεί να είναι μικρότερη των σαράντα (40)€
4. Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ, ή η προκαταβολή καταβάλλεται με την αίτηση ρύθμισης και η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη του επόμενου μήνα Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Οι ρυθμίσεις πραγματοποιούνται:
1. Στα Γραφεία Λαυρίου
Διεύθυνση Ερμού 28 & Κ. Πλειώνη ΛΑΥΡΙΟ ΤΚ19500
Τηλέφωνο: 22920 26540, 26570 και 26504
2. Στα Γραφεία Κερατέας
Διεύθυνση Όθωνος & Μπουμπουλίνας ΚΕΡΑΤΕΑ ΤΚ19100
Τηλέφωνο: 22990 66339
Ωράριο Ταμείου:
Δευτέρα – Παρασκευή: 8:00πμ έως 1:00μμ