Έλεγχος Φυσικών Απωλειών, Λειτουργικής Κατάστασης και Ακρίβειας Ενδείξεων Μετρητών σε Προβληματικές Υδατοπαροχές της Χωρικής Αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Post Date: 14/07/2017

14/7/2017

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, (σφραγισμένες προσφορές), για την επιλογή αναδόχου για τον «‘Έλεγχος Φυσικών Απωλειών, Λειτουργικής Κατάστασης και Ακρίβειας Ενδείξεων Μετρητών σε Προβληματικές Υδατοπαροχές της Χωρικής Αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.’.

Προϋπολογισμός μελέτης: 30.000,00 €
ΦΠΑ 24 %:                               7.200,00 €
Σύνολο:                                   37.200,00 €

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΗ. Λαυρεωτικής (οδός Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ. 19500, Λαύριο) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 10.00πμ και λήξη 10.00πμ.

Αναλυτικότερες πληροφορίες: