ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΟΡΙΑ

Post Date: 21/08/2017

21/8/2017

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ – ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗΛ) ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΟΡΙΑ»

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 1.000.000,00 Ευρώ.

Τόπος εκτέλεσης του έργου είναι η περιοχή του της Ποσειδωνίας, Πασσά και Ανω Όρια Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής, Ν. Αττικής.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 με το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 95 παράγραφος 2.α. του Ν. 4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και με τους όρους του τεύχους της αναλυτικής διακήρυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κλπ.) από την έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής, στο Λαύριο, μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β’.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22920-22109, FAX επικοινωνίας 22920-26512, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Ι. Ορφανίδου, Διευθύντρια Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Αναλυτικότερες πληροφορίες: