Κανονισμός δικτύου ύδρευσης

Ο παρών Κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις υδροδότησης των καταναλωτών από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης και καθορίζει τα σχετικά με την ύδρευση δικαιώματα καθώς και τις υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών.

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει του άρθρου 37 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (ΠΔ 410/95), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 του Ν2359/97 και αποτελεί διοικητική πράξη με ισχύ ουσιαστικού νόμου.

Στις διατάξεις του εμπεριέχονται ρυθμίσεις:

 • Του άρθρου 24 παρ. 1 περιπτ. αι’ του ΠΔ 410/95.
 • Των άρθρων 19 και 82 του ΒΔ της 24/9 – 20/10/1958 «Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
 • Του άρθρου 29 του ΑΝ 344/68 «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εκ τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης».
 • Του άρθρου 11 του ΝΔ 318/69 «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων», και του ΠΔ923/77 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 17/5 -15/6/1959 ΒΔ».
 • Του Ν 15121/85 και της 28116/29.3.91 διαταγής του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ
 • Των Υγειονομικών Διατάξεων με αριθμούς: α) Γ3α/761/68 και Γ4/1722/74 «Περί ποιότητας του ποσίμου ύδατος» β) 5673/4.12.57 «Περί απολυμάνσεως του ύδατος των υδρεύσεων» γ) A5/288/1986 «Ποιότητα του ποσίμου νερού σε συμμόρφωση προς την 80/7787 οδηγία της ΕΟΚ»

Οι αγωγοί διανομής του δικτύου ύδρευσης ανήκουν στην ιδιοκτησία τοu Δήμοu ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμηθειας και τοποθετησης.

Τα τμήματα των σωληνώσεων, μετά το υδρόμετρο, που συνδέουν τους αγωγούς διανομής με τα οικόπεδα ή τις οικοδομές των καταναλωτών, ανήκουν στην ιδιοκτησια των τελεuταίων.

Οι διακλαδώσεις και οι τυχόν αναγκαίες επεκτάσεις των αγωγών των δικτύων που πραγματοποιούνται με δαπάνες των υδροληπτών παραμένουν στην ιδιοκτησια του Δήμου και ο υδροληπτης αποκτάει μόνο το δικαιωμα χρήσης και το δικαίωμα της μεταβίβασης της παροχής.

1. Ο Δήμος Κερατέας προμηθεύεται το νερό που παρέχει στους καταναλωτές από την ΕΥΔΑΠ, μπορεί όμως να χρησιμοποιεί επικουρικά είτε και κύρια το νερό των γεωτρήσεων του, ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη πηγή ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ανάγκες.
2. Το νερό δίνεται μόνο για ύδρευση και όχι για άρδευση στις εξής κατηγορίες:
α. Οικίες
β. Καταστήματα
γ. Κτηνοτροφικές μονάδες
δ. Βιοιεχνικές – Βιομηχανικές επιχειρήσεις
3. Σε περίπτωση κάλυψης των υδρευτικών αναγκών, μπορεί να δοθεί νερό για άρδευση από τις γεωτρήσεις και τις άλλες πηγές που ανήκουν στο Δήμο.

1. Η υδροδότηση ακινήτων τα οποία βρίσκονται στην περιοχή που εξυπηρετεί το δίκτυο ύδρευσης γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Δήμο, σε ειδικό έντυπο που παρέχει η υπηρεσία. Στην αίτηση αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση), το είδος και η θέση του ακινήτου καθώς και ο σκοπός της υδροδότησης (για οικιακές ή αρδευτικές ή κτηνοτροφικές ή επαγγελματικές ανάγκες κ.λ.π).
Μαζί με την αίτηση υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 6.
2. Για την υδροδότηση ακινήτων σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως και γενικά σε περιοχές όπου δεν έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο μαζί με την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86 ότι αναλαμβάνει ο ίδιος τα έξοδα της επέκτασης.
Στην περίπτωση αυτή, εφ’ όσον είναι τεχνικά δυνατό, ο Δήμος ικανοποιεί το αίτημα, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας επιτροπής με την οποία καθορίζεται και το ύψος της δαπάνης που υποχρεούται να πληρώσει ο αιτών.
3. Οι εργασίες επέκτασης γίνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου.

1. Για την προσωρινή σύνδεση των εργοταξιακών εγκαταστάσεων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται η κατάθεση κυρωμένου αντιγράφου της οικοδομικής άδειας.
2. Για την οριστική σύνδεση των οικοδομών με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης απαιτείται:
α) Η προσκόμιση αντιγράφου της οικοδομικής άδειας
β) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη και αντίγραφο του συμβολαίου κυριότητας
γ) Δήλωση του ενδιαφερομένου ότι αποδέχεται τις διατάξεις αυτού του κανονισμού
δ) Βεβαίωση του δασαρχείου ότι το ακίνητο δεν βρίσκεται εντός δημόσιας ή αναδασωτέας έκτασης ή της αρχαιολογικής υπηρεσiας ότι δεν βρίσκεται σε αρχαιολογική ζώνη ή της λιμενικής υπηρεσίας ότι δεν βρίσκεται σε αιγιαλό όταν κρίνει η υπηρεσία του Δήμου ότι είναι απαραίτητες

Για την υδροδότηοη οποιουδήοοτε ακινήτου, προκαταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο στο Ταμείο του Δήμου το καθοριζόμενο κάθε φορά με απόφαση του Δημοηκού Συμβουλίου δικαίωμα σύνδεσης, που περιλαμβάνει:
α) Την εγγύηση κατανάλωσης ύδατος.
β) Το τέλος σύνδεσης
γ) Την προγραμματισμένη δαπάνη των αναγκαίων υλικών (σωλήνες, φρεάτιο, υδρόμετρο κ.λπ.) και εργασία από τον αγωγό διανομής του Δήμου μέχρι τη θέση που θα τοποθετηθεί το φρεάτιο.
Η σύνδεση της παροχής από τον αγωγό του δήμου γίνεται μόνο από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σύμφωνα με τη σειρά που πληρώθηκαν οι λογαριασμοί και σε διάστημα
α) για τα εντός σχεδίου δέκα (10) εργασίμων ημερών και
β) για τα εκτός σχεδίου δύο (2) μηνών.

Σε περίπτωση σύνδεσης του ακινήτου με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης χωρίς την άδεια του Δήμου και χωρίς την προκαταβολή του δικαιώματος σύνδεσης, επιβάλλεται με απόφαση του Δημάρχου σε βάρος του παραβάτη πρόστιμο 300.000 δρχ. και κινείται εναντίον του η διαδικασία ποινικής δίωξης και αστικής αποκατάστασης της ζημιάς που προκάλεσε στο Δήμο.

Επίσης σε βάρος του παραβάτη καταλογίζεται κατά εκτίμηση της υπηρεσίας η ποσότητα νερού που καταναλώθηκε στο πενταπλάσιο.

1. Σε περiπτωση επανάληψης της υδροδότησης που διακόπηκε, είτε για παράβαση των διατάξεων του Κανονισμού είτε ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, καταβάλλεται από τον υδρολήπτη το τέλος επανασύνδεσης που καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εξοφλείται ταυτόχρονα ολοσχερώς το χρέος που είχε τυχόν δημιουργηθεί κατά το χρόνο λειτουργfας της παροχής.
2. Σε περίπτωση που οι οφειλές των παραπάνω καταναλωτών ανέρχονται σε μεγάλο ποσό και δεν μπορεi να τις εξοφλήσει εξ ολοκλήρου, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου να ρυθμίσει τις οφειλές σε τακτικές δόσεις μετά των νομίμων προσαυξήσεων.
Μετά την εκπνοή των δόσεων και εφόσον δεν έχει εξοφληθεί ολόκληρο το χρέος, η υπηρεσία προβαίνει στη διακοπή.

1. Οι εργασiες που εiναι απαραίτητες για την σύνδεση των ακινήτων με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης εκτελούνται από το Δήμο.
2. Οι σωλήνες σύνδεσης θα έχουν διάμετρο ανάλογο με την περίπτωση:
α) Σπίτια ½ ίντσα για κάθε παροχή
β) Βιομηχανίες κλπ ανάλογα το αίτημα και τις δυνατότητες του Δήμου
3. Οι δαπάνες προμήθειας των υλικών και εκτέλεσης των εργασιών σύνδεσης βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον υδρολήπτη.

1. Η επισκευή και η συντήρηση ή ανηκατάσταση καθώς και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνεται από το Δήμο, ανάλογα με τις εμφανιζόμενες κάθε φορά ανάγκες και τις οικονομικές του δυνατότητες.
2. Η επισκευή και η συντήρηση ή αντικατάσταση των τμημάτων του δικτύου που δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου, γίνεται από τους καταναλωτές.

Τα τέλη ύδρευσης εiναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου που προορίζονται να καλύψουν: α) τις δαπάνες διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας του δημοτικού δικτύου ύδρευσης και β) τις δαπάνες απόσβεσης των επενδεδυμένων κεφαλαίων.

Τα τέλη ύδρευσης καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βεβαιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ΝΔ 318/69 και των άρθρων 3 και 4 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.

Η καταμέτρηση της κατανάλωσης γίνεται ανά τετράμηνο. Η χρέωση των καταναλωτών γίνεται με μηχανογραφημένους λογαριασμούς. σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 923Π7.

Το Ελληνικό Δημόσιο, οι Ιεροί Ναοί και τα Κοινωφελή Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου δεν απαλλάσσονται από τα τέλη ύδρευσης.

ΤΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

 • ΤΕΛΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η ποσότητα του νερού που καταναλώνεται εξακριβώνεται με υδρομετρητή, η δε αξία του υπολογίζεται σύμφωνα με την κατωτέρω κλίμακα.

Α) ΣΠΙΤΙΑ

0-5 μ3/μήνα δρχ. 750  το μήνα
6-10 μ3    » » 150/ μ3
11-20 μ3    » » 200/ μ3
21-60 μ3    » » 350/ μ3
61- μ3    » »

700/ μ3

ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

0-5 μ3/μήνα δρχ. 750  το μήνα
6-30 μ3    » » 150/ μ3
31-50 μ3    » » 200/ μ3
51-80 μ3    » » 350/ μ3
81- μ3    » » 700/ μ3

Β) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

0-1000 μ3/μήνα δρχ. 250/ μ3
1001- μ3    » » 400/ μ3

Γ) ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ανεξάρτητα κατανάλωσης δρχ. 200/ μ3

Δ) ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ, ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ, ΦΥΤΩΡΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ, ΧΩΡΟΙ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

0-400 μ3/μήνα δρχ. 250/ μ3
401- μ3    » » 400/ μ3

Ε) ΒΥΤΙΟΦΟΡΑ

Δρχ. 250/ μ3

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ

Α) ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΠΙΤΙΑ:                       Δρχ. 50.000 με τα υλικά

ΟΙΚΟΠΕΔΑ:                 »     85.000         »

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ:         »     90.000         »

Β) ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΣΠΙΤΙΑ:                       Δρχ. 150.000 εκτός υλικών

ΟΙΚΟΠΕΔΑ:                 »     200.000         »

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ:         »     200.000         »

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ:   »     120.000         »

Β) ΟΙΚΙΣΜΟΙ: Μάλλια Στέκα, Αγ. Γεώργιος, Αρί, Μεγάλα Πεύκα, Συντερίνα

ΣΠΙΤΙΑ:                       δρχ. 200.000 εκτός υλικών

ΟΙΚΟΠΕΔΑ:                 »     200.000         »

 • ΤΕΛΟΣ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (ΕΝΙΑΙΟ)

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ δρχ. 7.200

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ δρχ. 15.000

 • ΤΕΛΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΝΙΑΙΟ)

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ δρχ. 2.000

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ δρχ. 5.000

 • ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΝΙΑΙΟ)

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ δρχ. 5.000

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ δρχ. 10.000

 • ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΟΥ (ΕΝΙΑΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Δρχ. 2.000

 • ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΛΑΘΡΑΙΑΣ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ (ΕΝΙΑΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Δρχ. 300.000

Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης ιεραρχούνται ως εξής:
Με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων και εφόσον απομένει πλεόνασμα διατίθενται κατά σειρά για το πότισμα των ζώων, την υδροδότηση βιομηχανικών, βιοτεχνικών και τουριστικών εγκαταστάσεων, την άρδευση κτημάτων, κήπων κ.λπ.

Σε περίπτωση μεταβολής στην ιδιοκτησία του ακινήτου ο μεν νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται να ενημερώσει το Δήμο για τη μεταβολή και να καταβάλλει την καθορισμένη εγγύηση, ο δε παλιός ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξοφλήσει αμέσως τυχόν ανεξόφλητες μέχρι τότε οφειλές από την κατανάλωση νερού. Η μεταβίβαση διενεργείται με την προσκόμιση στα γραφεία του δήμου κοινής δήλωσης του πωλητή και του αγοραστή ή του πωλητηρίου συμβολαίου του ακινήτου.

1. Οι υδρολήπτες υποχρεούνται να ενημερώνουν το Δήμο αυθημερόν για κάθε ανωμαλία ή βλάβη υδρομετρητών ή διαρροή σωλήνων, σε περίπτωση δε παράλειψης υπόκεινται σε πρόστιμο 5.000 δρχ. και θα βεβαιώνεται σε βάρος τους για το χρονικό διάστημα που σημειώθηκε η βλάβη η ποσότητα νερού που είχε καταναλωθεί κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο κατανάλωσης.
2. Απαγορεύεται απόλυτα η από το μετρητή οποιουδήποτε ακινήτου υδροδότηση άλλου ακινήτου χωρίς τοποθέτηση ίδιου μετρητή, καθώς επίσης και η μετατόπιση μετρητή, χωρίς την άδεια και επίβλεψη του Δήμου.
3. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης ή καuσίμων κοντά στα φρεάτια uδατοπαροχής. Ο Δήμος διακόπτει την υδροδότηση εάν κρίνει ότι εξαιτίας τέτοιων εγκαταστάσεων uπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού.
Οι παραβάτες της παραγράφου αυτής υπόκεινται σε διακοπή της παροχής ύδατος για διάστημα από δέκα (10) μέχρι τριάντα (30) ημέρες κοι σε πρόστιμο από 5.000 μέχρι 10.000 δρχ.Η διάρκεια της διακοπής και το πρόστιμο καθορίζεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση από το Δήμαρχο.
4. Απαγορεύεται η τοποθέτηση σωληνώσεων αποχέτευσης ή καuσfίμων κοντά στα φρεάτια uδατοπαροχής. Ο Δήμος διακόπτει την υδροδότηση εάν κρίνει ότι εξαιτίας τέτοιων εγκαταστάσεων uπάρχει κίνδυνος μόλυνσης του νερού.

Οι τιμές των εργασιών που εκτελεί ο Δήμος για λογαριασμό των καταναλωτών, καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Απαγορεύεται η εκμετάλλευση ιδιωτικών γεωτρήσεων για την υδροδότηση ακινήτων, σε περιοχές όπου έχει επεκταθεί το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Η λειτουργία όσων τέτοιων γεωτρήσεων υφίστανται νόμιμα, θα αποσκοπεi αποκλειστικά στην ικανοποίηση των υδρευτικών αναγκών των ιδιοκτητών τους.

1. Εκτός από ης περιπτώσεις διακοπής της υδροδότησης που προβλέπει ως κύρωση ο παρών κανονισμός, ο Δήμος μπορεί επίσης να διακόπτει την παροχή ύδατος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.
β) Για τεχνικούς λόγους (επισκευή και συντήρηση του δικτύου ή του υδραγωγείου κ.λπ.).
γ) Όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα ύδατος.
δ) Όταν υπάρχει παράνομη σύνδεση ύδρευσης.
2. Όταν πρόκειται για προγραμματιζόμενες διακοπές η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου φροντίζει να ενημερώνει έγκαιρα με κάθε πρόσφορο τρόπο τους καταναλωτές.
3. Διακοπές νερού που οφείλονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν παρέχουν δικαίωμα στους καταναλωτές πελάτες για αποζημίωση κατά του Δήμου.
Διακοπή νερού γίνεται επίσης όταν:
α) ο καταναλωτής δεν εξοφλήσει το λογαριασμό νερού μέσα σε τρεις (3) μήνες από την έκδοση του.
β) ο καταναλωτής αλλάζει διεύθυνση και δεν γνωστοποιήσει αυτή στην υπηρεσία ή η υπ’ αυτόν δηλωθείσα δ/vση είναι λανθασμένη με συνέπεια οι λογαριασμοί να επιστρέφονται στο Δήμο.

Ο Δήμος φροντίζει ώστε το νερό που παρέχει το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
Για το λόγο αυτό λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα επεξεργασίας και ελέγχου της ποιότητας του νερού.

1. Για κάθε υδpεuόμενο χώρο (διαμέρισμα, μονοκατοικία, κατάστημα, κτήμα κ.λπ.) γίνεται ξεχωριστή παροχή και χρησιμοποιεiται ξεχωριστό υδρόμετρο.
2. Τα υδρόμετρα χορηγούνται στους καταναλωτές και τοποθετούνται από το Δήμο. Η τιμή διάθεσης καθορίζεται από το Δημοτικό Σuμβούλιο.
3. Προ του uδpομέτρου τοποθετείται πάντα δικλίδα ανακοπής.
4. Οποιαδήποτε επέμβαση στο υδρόμετρα, που αποσκοπεi στην αποτροπή ή στην παρεμπόδιση της καταμέτρησης του αναλισκώμενου ύδατος ή στη διαγραφή καταναλωθείσης ποσότητας, συνεπάγεται τη διακοπή της υδροδότησης και την επιβολή σε βάρος του υδρολήπτη προστίμου 100.000 δρχ.

1. Τα υδρόμετρα τοποθετούνται σε ειόικό χώρο της οικοδομής και μέσα σε προστατευτικό φρεάτιο στο καπάκι του οποίου είναι γραμμένα τα αρχικά γράμματα του Δήμου (Δ Κ). Ο χώρος αυτός πρέπει να είναι φωτεινός και εύκολα προσπελάσιμος και να βρίσκεται κοντά στην είσοδο της οικοδομής.
2. Απαγορεύεται η διέλευση από το χώρο των υδρομέτρων σωληνώσεων ή εγκαταστάσεων αποχέτευσης. Εάν υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις, μετατοπίζονται με φροντίδα και δαπάνες των ιδιοκτητών μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση του Δήμου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, διακόπτεται η υδροδότηση μέχρις ότου συμμορφωθούν οι υπόχρεοι.
3. Οι καταναλωτές οφείλουν να διατηρούν τα φρεάτια των υδρομέτpων καθαρά και ελεύθερα για να γίνεται απρόσκοπτος ο κάθε είδους έλεγχος από την uπηρεσία. Σε περίπτωση που τα υδρόμετρα καλύπτονται από οποιοδήποτε υλικό οι καταναλωτές υποχρεούνται σύμφωνα με την υπόδειξη της υπηρεσίας να αποκαλύψουν άμεσα, το αργότερο σε τρεις (3) ημέρες, τον σκεπασμένο υδρομετρητή. Στην αντίθετη περίπτωση η αποκάλυψη γίνεται από το Δήμο και χρεώνεται ο πολίτης με τη δαπάνη των εργατικών που απαιτήθηκαν για την αποκάλυψη τους.

Μπορείτε αν το επιθυμείτε να κατεβάσετε τον “Κανονισμό δικτύου ύδρευσης” του 1999 του Δήμου Κερατέας.