ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΕΝΤΑΞΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

Post Date: 21/12/2023

—————————————————–

Nέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 13:00.

—————————————————–

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η  Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ

ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.A.ΤΗ.Λ.) προκηρύσσει την με ανοικτή διαδικασία μέσω του ΕΣΗΔΗΣ επιλογή του αναδόχου για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ Ε.Ε.Λ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» με προϋπολογισμό 3.317.477,83 € (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24 %). Το έργο συντίθεται από εργασίες που ανήκουν στην κατηγορία:

CPV:

45252127-4 – Κατασκευαστικές εργασίες για σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων 45231110-9 – Κατασκευαστικές εργασίες για τοποθέτηση αγωγών

51810000-3 – Υπηρεσίες εγκατάστασης δεξαμενών

45232152-2 – Κατασκευαστικές εργασίες για αντλιοστάσια

NUTS: EL 305

1. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr  (α/α συστήματος: 205224) καθώς και στην ιστοσελίδα www.deyalavreotikis.gr. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22920 26570 FAX επικοινωνίας 22920 26512, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία, Ιωάννης Ν. Ανδρεάδης.

2. Ως ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 24-12-2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 09:00. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 08-01-2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12-1-2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00.

3. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.

4. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε Δημόσια Έργα και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 2% επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς Φ.Π.Α, ύψους 66.349,56 ευρώ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 19 της παρούσας, ήτοι μέχρι 07- 02-2025.

6. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του προγράμματος Αντ. Τρίτσης (Πρώην Φιλόδημος Ι).

7. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δέκα οχτώ (18) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

8. Περίληψη Διακήρυξης απεστάλη και στον Ελληνικό Τύπο.

9. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργίας του υποσυστήματος «Επικοινωνία» της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ.

10. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ.

 

Λαύριο, 21-12-2023

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Λουκάς Δημήτριος