ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ 1 + 1 ΕΤΟΣ»

Post Date: 21/12/2023

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Ε.Ε.Λ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ 1 + 1 ΕΤΟΣ».

Ειδικότερα, στο αντικείμενο περιλαμβάνονται:

  • Η λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων – βοθρολυμάτων (Κερατέας – Λαυρίου) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την μελέτη κατασκευής τους, ώστε να επιτυγχάνεται η ποιότητα εκροής που προδιαγράφεται από τους ισχύοντες για τα έργα κανονισμούς και περιβαλλοντικούς όρους.
  • Η τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση του εξοπλισμού και οι εργασίες των επισκευών συνήθων βλαβών που προκαλούνται από τη συνήθη χρήση και μπορεί να εκτελεστούν επί τόπου με απλά μέσα.
  • Η γενικότερη συντήρηση της εγκατάστασης και καθαρισμός των μονάδων ώστε να παρουσιάζουν άψογη εμφάνιση και λειτουργία.
  • Επισκευές εξοπλισμού
  • Η διαχείριση της παραγόμενης ιλύος.

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα, καθώς λαμβανομένου υπόψη του είδους των ζητούμενων υπηρεσιών, κρίνεται από την Α.Α. η ανάγκη η εν λόγω σύμβαση να ανατεθεί ενιαία σε έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος θα έχει την κεντρική ευθύνη. Δεδομένου πως οι ζητούμενες υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης των ΕΕΛ και ταυτόχρονης διαχείρισης της παραγόμενης ιλύος, αφορούν τη διασφάλιση και προστασία της δημόσιας υγείας. Η ανάθεση της σύμβασης σε έναν μόνο ανάδοχο που θα προγραμματίζει και θα εκτελεί το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών είναι η βέλτιστη επιλογή τόσο σε οικονομική κλίμακα όσο και στην τεχνική υλοποίηση του έργου. Παράλληλα, είναι σκόπιμο η διαχείριση και η εκτέλεση του να γίνεται από έναν κεντρικό απολύτως εξειδικευμένο φορέα που συγκεντρώνει την τεχνική ικανότητα και εμπειρία, να υλοποιεί με απόλυτη ασφάλεια το έργο διαθέτοντας τους αναγκαίους πόρους. Επίσης, λήφθηκε υπόψη ότι σε ενδεχόμενη περίπτωση προκήρυξης της σύμβασης με δυνατότητα τμηματικής ανάθεσης ανά εγκατάσταση, τυχόν μη εκδήλωση ενδιαφέροντος ανάληψης για το εν λόγω τμήμα-εγκατάσταση θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη ανάδειξη αναδόχου. Επομένως, το ανεκτέλεστο της ζητούμενης υπηρεσίας θα έχει ως επακόλουθο την αδυναμία υλοποίησης του έργου στη συγκεκριμένη εγκατάσταση και την υποβάθμιση της, καθώς δε θα παρασχεθούν οι ανωτέρω υπηρεσίες. Επιπλέον το έργο σχεδιάσθηκε έτσι ώστε να δημιουργήσει οικονομία κλίμακας προς την ΔΕΥΑΤΗΛ καθόσον το σύνολο του προσωπικού κατανέμεται στις εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα να απαιτούνται λιγότερα συνολικά άτομα προσωπικού. Ταυτόχρονα, η διαχείριση της παραγόμενης ιλύος και των δύο εγκαταστάσεων δίνει τη δυνατότητα στη ΔΕΥΑΤΗΛ, να επιτύχει τον ανώτατο βαθμό οικονομίας κλίμακας μέσω της σωρευτικής απομάκρυνσης των παραγόμενων ποσοτήτων.

Δικαίωμα Προαίρεσης

Επιπλέον, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ενεργοποίησης προαίρεσης με ίδιο φυσικό και οικονομικό, για τα κύρια στοιχεία της σύμβασης για 1 επιπλέον έτος, από την ολοκλήρωση της αρχικής σύμβασης, με την προϋπολογιζόμενη δαπάνη αυτής να ανέρχεται σε 600.000,00€ μη συμπ ΦΠΑ.

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος προαίρεσης δύναται να ασκηθεί κατά τον χρόνο εκτέλεσης της αρχικής Σύμβασης και η σχετική Σύμβαση θα ισχύσει από το τέλος του χρόνου αυτής.

Με τη ρήτρα δικαιώματος προαίρεσης παραχωρείται στην Αναθέτουσα Αρχή το διαπλαστικό δικαίωμα όπως διά μονομερούς δηλώσεως βουλήσεως και άνευ συμπράξεως του δεσμευόμενου Παρόχου να ενεργοποιήσει τη Σύμβαση αυτή.

Η Σύμβαση προαίρεσης θα αφορά τα κύρια στοιχεία της Σύμβασης όπως λ.χ. βασική περιγραφή της υπηρεσίας και τίμημα τα οποία εξειδικεύονται στην αρχική Σύμβαση και παραμένουν αμετάβλητα και θα ισχύσει εφόσον προβεί στη σχετική προς τούτο δήλωση η Αναθέτουσα Αρχή

Ο Πάροχος αναλαμβάνει την υποχρέωση εφόσον αυτό ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή να προσέλθει για την υπογραφή Σύμβασης μέσω της οποίας θα παρέχει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο αντικείμενο του διαγωνισμού με το τίμημα της αρχικής Σύμβασης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) 90481000-2 και 90513800-4.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και για δώδεκα (12) μήνες, με δικαίωμα του αναθέτοντος φορέα να την παρατείνει με τους ίδιους όρους έως και δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη της αρχικής. Η εκτιμώμενη αξία της αρχικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 600.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 744.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης. Η εκτιμώμενη αξία του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό 600.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 744.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό 1.200.000,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και 1.488.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο Παράρτημα I της παρούσας διακήρυξης. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής.