ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ 2 + 1 ΕΤΟΣ»

Post Date: 24/09/2020

Παροχή διευκρινίσεων_Διαγωνισμός 99017_signedΛαύριο 24-09-2020
Αρ. Πρωτ. 3265

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΕΛ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΛΥΟΣ ΓΙΑ 2 + 1 ΕΤΟΣ», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας τιμής.

Προϋπολογισμός μελέτης (για δύο έτη): 1.140.000,00 €
Φ.Π.Α 24 %: 273.600,00 €
Σύνολο: 1.413.600,00 €

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ: 24-09-2020 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 99017.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 30-10-2020 και ώρα 20:00.

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (για 2+1 έτη) ορίζεται το ποσό των: 22.800,00 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά, όπως αυτή αναφέρονται στην υπ’ αριθ. πρωτ. 3200 / 18-09-2020 διακήρυξης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα εννέα (9) μηνών το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ, www.deyalavreotikis.gr.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ, (Ερμού 28 & Κ. Πλειώνη), τηλ. 22920 26570, Ανδρεάδης Ιωάννης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής

Λουκάς Δημήτριος