Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για “Μίσθωση μηχανήματος έργου για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑΤΗΛ”

Post Date: 27/04/2020

Αρ. Πρωτ. 1328
Ημ/νια: 27/04/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την: “Μίσθωση μηχανήματος έργου για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑΤΗΛ” με κωδικό CPV: 45520000-8 (Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή).

Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στα γραφεία της ΔΕΥΑΤΗΛ στο Λαύριο (οδός Ερμού 28 & Κ. Πλειώνη), ημέρα Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και ώρα 10:00 (μέχρι την καταληκτική ημερομηνία θα μπορούν να έρχονται προσφορές στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας, ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ΕΥΡΩ (36.000,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α και θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α 62-04-09 του προϋπολογισμού του 2020. Η έναρξη της υπηρεσίας συμπίπτει με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και η λήξη της συμπίπτει με την οριστική παραλαβή του αντικειμένου από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και με χρονική διάρκεια υλοποίησης, δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη και εφόσον δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους.

Εγγυητική επιστολή συμμετοχής. Δεν απαιτείται.

Η διάθεση του τεύχους της Διακήρυξης γίνεται από τη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.qov.gr (ΚΗΜΔΗΣ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετικά αιτήματα για συμπληρωματικά στοιχειά και διευκρινίσεις έως και μία ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί σε πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., στον ελληνικό τύπο, στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Λουκάς Δημήτριος