Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε επιλεγμένες ζώνες των εσωτερικών δικτύων υδροδότησης της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στο Δήμο Λαυρεωτικής

Post Date: 03/06/2019

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (ΔΕΥΑΤΗΛ) προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή Αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε επιλεγμένες ζώνες των εσωτερικών δικτύων υδροδότησης της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στο Δήμο Λαυρεωτικής» προϋπολογισμού τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €) πλέον ΦΠΑ.

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή  βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

Το φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης περιλαμβάνει την:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) σταθμών μέτρησης κατανάλωσης (Σ.Μ.Κ.) για την παρακολούθηση της κατανάλωσης σε επιλεγμένα σημεία του εσωτερικού δικτύου,
  • Προμήθεια και εγκατάσταση σταθερού δικτύου μεταφοράς δεδομένων κατανάλωσης και επικοινωνίας με τον Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου μέσω πεντακοσίων (500) αναμεταδοτών και τριάντα (30) συγκεντρωτών δεδομένων,
  • Προμήθεια πέντε (5) διατάξεων λήψης και επεξεργασίας δεδομένων κατανάλωσης
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικών για την επέκταση του Κεντρικού Σταθμού Ελέγχου (Κ.Σ.Ε.)
  • Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
  • Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την
    ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας κατά το διάστημα της 3μηνης δοκιμαστικής λειτουργίας,

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 15-01-22 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 του Φορέα.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ελέγχου των υδραυλικών λειτουργικών παραμέτρων σε επιλεγμένες ζώνες των εσωτερικών δικτύων υδροδότησης της περιοχής ευθύνης της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στο Δήμο Λαυρεωτικής» η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 67086/22-11-2018 του τμήματος αναπτυξιακών προγραμμάτων και διαχείρισης ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 6ΝΖΓ465ΧΘ7-ΥΒ2).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» το οποίο πραγματοποιείται μέσω των επενδυτικών δανείων που χορηγούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογούνται με δανειακές συμβάσεις μεταξύ του δικαιούχου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνονται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών, κατά ποσό τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 €) και από ίδιους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. κατά το συμβατικό ποσό που θα το υπερβαίνει.

Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου ομοειδών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν.4412/16.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441100-7 και 32441200-8.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.720.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.000.000,00 €, ΦΠΑ: 720.000,00 €).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα πέντε (15) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της (12 μήνες για την παράδοση και 3 μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία, τη τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στα υπόλοιπα συμβατικά τεύχη.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 07/07/2019 και ώρα 13:00.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 11/07/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.

Λαύριο, Απρίλιος 2019
Ο νόμιμος εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΤΗΛ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.