Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στη δημοτική ενότητα Λαυρίου για το έτος 2019

Post Date: 10/05/2019

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, (σφραγισμένες προσφορές), για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια εξαρτημάτων ύδρευσης για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στη δημοτική ενότητα Λαυρίου για το έτος 2019», τριάντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα επτά ΕΥΡΩ και εξήντα ΛΕΠΤΑ (39.997,60 €) πλέον Φ.Π.Α.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΗ. Λαυρεωτικής (οδός Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ. 19500, Λαύριο) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 23η Μαΐου 2019 με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 09:30 και λήξη 10:00.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη και στα λοιπά συμβατικά τεύχη και εφόσον δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. (www.deyalavreotikis.gr) ή / και να τα παραλάβουν από τα γραφεία του τμήματος προμηθειών της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. (οδός Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ. 19500, Λαύριο), το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. Η παραλαβή και συμπλήρωση του Πρωτότυπου εντύπου Προϋπολογισμού Προσφοράς είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 22920-22109 (Αρμόδιος Υπάλληλος Δρούμπουλα Αθηνά).

Οι προσφορές συντάσσονται και υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται εγγύηση συμμετοχής.

Η παρούσα Περίληψη Διακήρυξης δημοσιεύεται, τουλάχιστον δώδεκα (12) ημέρες πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. όπως επίσης και στο διαδίκτυο στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» & στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
Λουκάς Δημήτριος