ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ

Post Date: 20/11/2018

20/11/2018

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ», με κριτήριο κατακύρωσης ανά ομάδα, όπως ειδικότερα ορίζεται κατωτέρω:

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΜΑΔΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
Α ΚΑΥΣΙΜΑ Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει του μεγαλύτερου προσφερόμενου ποσοστού έκπτωσης, σε ακέραιες μονάδες, επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της υπηρεσίας εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Β ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ Την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των τιμών της ομάδας.

 

Προϋπολογισμός μελέτης: 579.199,06 €
Φ.Π.Α 24 %: 139.007,77 €
Σύνολο: 718.206,83 €

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγημένη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης στην διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και του Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ: 16-11-2018 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 67160.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 21-12-2018 και ώρα 09:00 π.μ.

Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2 %) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για τα είδη συγκεκριμένης ομάδας, προσκομίζει εγγύηση συμμετοχής που αντιστοιχεί σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2 %) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς το ΦΠΑ) της συγκεκριμένης Ομάδας. Αναλυτικά:

ΟΜΑΔΑ Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΑΞΙΑ προ
ΦΠΑ
Εγγύηση
συμμετοχής
ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ 519.877,44 € 10.397,55 €

 

ΟΜΑΔΑ Β

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΔΩΝ
ΑΞΙΑ προ
ΦΠΑ
Εγγύηση
συμμετοχής
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 59.321,62 € 1.186,43 €

 

Οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν προσφορά είτε για μία ομάδα είτε για περισσότερες ομάδες είτε για το σύνολο της προμήθειας, αλλά για το σύνολο των ζητούμενων ποσοτήτων κάθε ομάδας, όπως αυτές αναφέρονται στην υπ’ αριθμ 14 / 2018 μελέτη της και στο Παράρτημα Ι της διακήρυξης.

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τον προμηθευτή για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών στο σύστημα. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ www.deyalavreotikis.gr

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ, (Ερμού 28 & Κ. Πλειώνη), τηλ. 22920 22109, Ανδρεάδης Ιωάννης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο.