Προμήθεια απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2020

Post Date: 30/04/2020

Αρ. Πρωτ. 1353
Ημ/νια: 30/04/2020

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

O Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή προμηθευτή για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης έτους 2020”.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν προσφορές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 25/05/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, στην πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr/. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λογίζονται ως εκπρόθεσμες και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει επίσης ηλεκτρονικά τουλάχιστον σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας, ανέρχεται στο ποσό των εκατόν δεκαεννέα χιλιάδες εννιακόσια ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ ενενήντα λεπτά (119.999,90 €) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. ή εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια ενενήντα εννέα ΕΥΡΩ και ογδόντα οκτώ λεπτά (148.799,88 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24 %. Η έναρξη της προμήθειας συμπίπτει με την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού και η λήξη της προμήθειας συμπίπτει με την οριστική παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. και με χρονική διάρκεια υλοποίησης, δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες) με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας της σύμβασης έως και 50 % (πενήντα τοις εκατό) ήτοι έξι μήνες, εάν και εφόσον δεν έχουν παραδοθεί στο σύνολό τους τα υλικά και σε καμία περίπτωση δεν υπερβεί ο αρχικός προϋπολογισμός.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις όπως αναφέρεται αναλυτικά στη διακήρυξη και εφόσον δε συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού τους.

Η κάθε πρόσφορα συνοδεύεται με ποινή αποκλεισμού από την εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2 % του προϋπολογισμού (χωρίς το Φ.Π.Α) των ομάδων στις οποίες ο κάθε συμμετέχοντας υποβάλλει προσφορά και η ημερομηνία λήξης της εγγυητικής συμμετοχής θα είναι 30 ημέρες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 302 του Ν.4412/2016.

Η διάθεση του τεύχους της Προκήρυξης γίνεται από τη διαδικτυακή πύλη http://www.promitheus.gov.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορείς θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν σχετικά αιτήματα για συμπληρωματικά στοιχειά και διευκρινίσεις μόνο ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.promitheus.gov.gr.

Η Περίληψη της Διακήρυξης θα αναρτηθεί σε πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., στον ελληνικό τύπο, στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.

Λουκάς Δημήτριος