ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 105.000 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ»

Post Date: 07/02/2019

[pdf-embedder url=”https://www.deyalavreotikis.gr/wp-content/uploads/2019/02/Παροχή-διευκρινίσεων_Διαγωνισμός-Ταχυδρομικών_signed.pdf” title=”Παροχή διευκρινίσεων_Διαγωνισμός Ταχυδρομικών_signed”] 7/2/2019

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός για την «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ 105.000 ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ».

Προϋπολογισμός μελέτης: 50.400,00 €
Φ.Π.Α 24 %: 12.096,00 €
Σύνολο: 62.496,00 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής στις 20-02-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώπιον της Επιτροπής  Διαγωνισμού.

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα  μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να λάβουν υπό ορισμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς τους.
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε μεμονωμένα, είτε ως μέλος κοινοπραξίας ή ένωσης. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει το πρόσωπο.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

Θα γίνονται δεκτές οι προσφορές που θα παραδοθούν μόνο ιδιοχείρως (όχι ταχυδρομικώς) στην αρμόδια επιτροπή.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς το ΦΠΑ, 1.008,00 € και η οποία απευθύνεται στην Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής.

Στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στον ιστότοπο του φορέα στη διεύθυνση www.deyalavreotikis.gr και στο «Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηλεκτρονική Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» στη διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr ή δύναται και να τα παραλάβουν από τα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. (οδός Ερμού 28 και Κ.Πλειώνη, Τ.Κ.19500, Λαύριο) καταβάλλοντας το ποσό των δέκα (10) ευρώ, το αργότερο μία (1) εργάσιμη ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Για πληροφορίες σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 22920-22109 (Αρμόδιος Υπάλληλος: Δρούμπουλα Αθηνά).

Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΤΗΛ
Λουκάς Δημήτριος