ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018

Post Date: 24/10/2017

24/10/2017

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής ανακοινώνει ότι προκηρύσσεται ανοιχτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός για τη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018».

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) και συγκεκριμένα:

  • CPVS: 09132100-4: Αμόλυβδη βενζίνη
  • 09134200-9: Καύσιμο πετρελαιοκινητήρων diesel
  • 09211000-1: Λιπαντικά έλαια και λιπαντικά μέσα
  • 09211100-2: Έλαια κινητήρων
  • 09211600-7: Λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων και άλλων χρήσεων
  • 09211650-2: Υγρά φρένων
  • 09210000-4: Λιπαντικά παρασκευάσματα

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:
ΤΜΗΜΑ 1 : «Υγρά καύσιμα (βενζίνη, πετρέλαιο)», εκτιμώμενης αξίας: 225.366,43 πλέον Φ.Π.Α 24 %.
ΤΜΗΜΑ 2 : «Λιπαντικά», εκτιμώμενης αξίας: 24.609,68 πλέον Φ.Π.Α 24 %.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός) ανέρχεται σε 249.976,11 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α 24 %.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016, του Ν.3463/2006, του Ν.3852/2010.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων του αντικειμένου της σύμβασης (όποιο επέλθει πρώτο).
Ως χρόνος έναρξης ισχύος των συμβάσεων ορίζεται η ημερομηνία ανάρτησης αυτών στο ΚΗΜΔΗΣ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38, παρ.7 του Ν.4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ: 24 Νοεμβρίου 2017
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 27 Νοεμβρίου 2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18 Δεκεμβρίου 2017
Αριθμός Συστήματος: 50326

Αναλυτικότερες πληροφορίες: