Προμήθεια υλικών ύδρευσης και ειδικών τεμαχίων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. για το έτος 2018

Post Date: 28/03/2018

28/3/2018

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ. Λαυρεωτικής σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, (σφραγισμένες προσφορές), για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης και ειδικών τεμαχίων για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. για το έτος 2018», πενήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια ΕΥΡΩ (59.700,00 €) πλέον Φ.Π.Α.

Ο ανάδοχος θα επιλεγεί με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής (χαμηλότερη τιμή), βάσει των διατάξεων του άρθρου 327 του Νόμου 4412/2016 «Περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. ΤΗ. Λαυρεωτικής (οδός Ερμού 28 και Κ. Πλειώνη, Τ.Κ. 19500, Λαύριο) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την 12η Απριλίου 2018 με ώρα έναρξης υποβολής προσφορών 09:30 και λήξη 10:00.

Αναλυτικότερες πληροφορίες: