ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ

Post Date: 09/03/2018

9/3/2018

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ ΓΙΑ ΈΝΑ ΕΤΟΣ».
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.
Προϋπολογισμός :  58.000,00€
ΦΠΑ 23 %:                  13.920,00€
Σύνολο:                        71.920,00€
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις 13-04-2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην έδρα του φορέα, Ερμού 28 κ’ Κ. Πλειώνη, Λαύριο 195 00.

Αναλυτικότερες πληροφορίες: