«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»

Post Date: 22/03/2019

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης & Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (ΔΕΥΑΤΗΛ) προκηρύσσει Δημόσιο, Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού 1.499.405,49 € πλέον ΦΠΑ. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής με συντελεστή βαρύτητας τόσο για την τεχνική όσο και για την οικονομική προσφορά.

Το σύστημα τηλεμετρίας περιλαμβάνει ένα (1) σύστημα αυτοματισμού, τηλεελέγχου – τηλεχειρισμού δικτύου ύδρευσης που αποτελείται από τα παρακάτω μέρη:

 • Είκοσι δύο (22) Τοπικούς Σταθμούς (ΤΣ) αντλιοστασίων/ γεωτρήσεων του δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΤΗΛ,
 • Δέκα εννέα (19) Τοπικούς Σταθμούς Δεξαμενών (ΤΣΔ) του δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΤΗΛ,
 • Τριάντα ένα (31) Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου και Ρύθμισης Πίεσης (ΤΣΕΡΠ) του δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΤΗΛ,
 • Τρεις (3) Τοπικούς Σταθμούς Υπολειμματικού Χλωρίου (ΤΣΥΧ) του δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΤΗΛ,
 • Τριάντα τρεις (33) Τοπικούς Σταθμούς Πίεσης (ΤΣΕΠ) του δικτύου Ύδρευσης της ΔΕΥΑΤΗΛ,
 • Ένα (1) Σύστημα Επικοινωνιών Διαχείρισης Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης (Σ.Ε.Δ.Ε.Δ.Υ.) όπου θα συνδεθούν πιλοτικά 600 υφιστάμενοι οικιακοί υδρομετρητές στο πλαίσιο της προσομοίωσης της λειτουργίας των δικτύων και τον υπολογισμό και εύρεση των διαρροών σε πραγματικό χρόνο,
 • Ένα (1) Κεντρικό Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ),
 • Ένα (1) Περιφερειακό Σταθμό Ελέγχου (ΠΣΕ),
 • Φορητό Σταθμό Ελέγχου (ΦΣΕ),
 • Παράδοση σε θέση πλήρους και κανονικής λειτουργίας του συνολικού συστήματος,
 • Δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος καθώς και απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα λειτουργία του για διάστημα τριών (3) μηνών, από την ημερομηνία θέσεως του σε λειτουργία και
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της Υπηρεσίας και τεκμηρίωση του συνολικού συστήματος

Το αντικείμενο της σύμβασης που προκηρύσσεται δεν συνιστά κατάτμηση ενός σχεδίου ομοειδών προϊόντων με σκοπό την αποφυγή των διατάξεων του Ν.4412/16.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 32441100-7 και 32441200-8.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δέκα οκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της η οποία αναλύεται σε δέκα πέντε (15) μήνες για την παράδοση –
εγκατάσταση του εξοπλισμού και τρεις (3) μήνες για την εκπαίδευση, την τεκμηρίωση και τη δοκιμαστική λειτουργία του συνολικού συστήματος).

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014 – 2020», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. Οικ.2190/15-03-2018 του Υπουργού Εσωτερικών και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣ 5001786.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται μέσω του ΠΔΕ κατά ποσό ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων πέντε ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών (1.499.405,49 €) με ΣΑΕ: E2751 και Κωδικό : 2018ΣΕ27510023 και από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΤΗΛ κατά ποσό τριακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (359.857,32 €), οι οποίοι ίδιοι πόροι θα καλύψουν το ΦΠΑ της πράξης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 30/04/2019 και ώρα 13:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μετά από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 35 ημερών από την (επόμενη) ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην εφημερίδα της Ε.Ε.

Λαύριο, Μάρτιος 2019

Ο νόμιμος εκπρόσωπος της ΔΕΥΑΤΗΛ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Λουκάς